MENI

31. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

11.11.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Finansijskog izvještaja o izvršenju Budžeta Parlamentarne skupštine BiH za period od 1.1. do 30.9.2009.;
  3. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-31/09, od 22.10.2009., o odobravanju naknade za odvojeni život;
  4. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-1242/09, od 28.10.2009., za korištenje prava na participaciju računa za mobilni telefon;
  5. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-50-3-1081/09, od 11.9.2009., za naknadu plaće nakon prestanka mandata i regresa za godišnji odmor;
  6. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-1-1212/09, od 28.10.2009., za reguliranje prava parlamentarnog vojnog povjerenika BiH;
  7. Davanje saglasnosti na Pravilnik za provođenje Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 03/5-50-12-24-1/09, od 13.7.2009.;
  8. Razmatranje Poimeničnog spiska lica koja koriste garažna mjesta u podzemnoj garaži Parlamentarne skupštine BiH, broj: 05/I-50-8-471-3/09, od 9.7.2009., dostavljenog od Službe za zajedničke poslove institucija BiH po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-11-27,2f/09, od 15.6.2009.;
  9. Razmatranje Obavještenja Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/a-50-1-13-108/09, od 5.10.2009., o razmatranju akata Zajedničke komisije;
  10. Razmatranje Obavještenja sekretara Zajedničke službe, broj: 01,02,03-50-3-1113/09, od 9.10.2009., u vezi sa spiskovima osoblja OSCE-a koje će ubuduće pratiti aktivnosti oba doma Parlamentarne skupštine BiH i pojedinih komisija.