MENI

18. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

21.10.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove;
 2. Razmatranje problematike u vezi s rasporedom radnih prostorija, i to:
  a) Dopisa:
  - Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-20-56/08, od 3.6.2008., i
  - Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-1-24-16-3/08, od 17.6.2008.;
  b) Dopisa:
  - Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-34-3-435/08, od 26.6.2008.,
  - Odbora državne službe za žalbe, dopisa broj: 03/5-50-3-600/08, od 24.6.2008. i dopisa broj: 03/5-50-3-600/08, od 23.9.2008.,
  - Ministarstva pravde BiH, broj: 03/5-50-3-600/08, od 25.6.2008.,
  - Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, broj: 01,02,03/5-50-3-600/08, od 2.7.2008.,
  - Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 03-50-3-600/08, od 9.7.2008.,
  - Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH, dopisa broj: 03-50-3-977-1/08, od 20.8.2008. i Urgencije broj: 03/5-50-3-577-3/08 od 13.10.2008. ;
  c) Zaključka Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01, 02-50-1-19-10-2/08, od 22.7.2008.;
  d) Prijedloga Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH za raspored prostorija u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-50-3-984/08, od 10.9.2008.;
  e) Zahtjeva:
  - Vijeća nacionalnih manjina BiH, broj: 03/5-34-7-874/08, od 21.7.2008.,  za osiguravanje sredstava za rad, troškove rada i kancelarije Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  - Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma, broj: 01/1-50-1-1-47/08, od 27.8.2008., za dodjelu kancelarijskog prostora;
  - Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma, broj: 01/2a-50-1-2-18/08, od 12.9.2008., za dodjelu kancelarijskog prostora;
  - Prigovora Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma, broj: 03/5-50-3-984/08, od 11.9.2008., na raspored prostora u zgradi Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Razmatranje dopisa Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01-50-3190/08, od 29.9.2008., kojim se traži pristup, interijerne pripreme i radovi, te montaža elektronske opreme u sali Vijeća ministara BiH.