MENI

03. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

25.5.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart 2007. godine;
 3. Razmatranje Izvještaja o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2006. godinu;
 4. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine;
 5. Razmatranje Zahtjeva Bože Rajića za sticanje statusa stalno zaposlenog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Razmatranje Zahtjeva Salke Sokolovića za sticanje statusa stalno zaposlenog poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH;
 7. Razmatranje Zahtjeva Ibrahima Đedovića za prekid profesionalnog radnog odnosa u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 8. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika Mirsada Ćemana za novčanu pomoć zbog smrtnog slučaja dva člana njegove uže porodice, broj: 01-16-1-777/07, od 9.5.2007. godine;
 9. Razmatranje Zahtjeva poslanika Huseina Nanića za plaćanje troškova kursa učenja stranog jezika, broj: 01-16-3-720/07, od 26.4.2007. godine;
 10. Razmatranje Upita poslanika Azre Alajbegović, broj: 01-50-3-793/07, od 11.5.2007. godine;
 11. Razmatranje Prijedloga Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-1-581-1/07, od 9.5.2007. godine;
 12. Razmatranje obaveznog godišnjeg Izvještaja o naknadama po članu 7. stav (8) Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06 od 21.6.2006. godine;
 13. Imenovanje tri člana Zajedničke komisije iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u Komisiju za izbor i imenovanje (Izborni zakon član 2.5. stav 3.);
 14. Verifikacija Prečišćenog teksta Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 01/7-50-1-7-12-41/06, od 31.10.2006., i broj: 02/3-50-1-14-5-45/06, od 7.11.2006. godine;
 15. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 16. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 17. Razmatranje Prijedloga o promjeni načina isplate putnih troškova u zemlji, broj: 03-16-3-806/07, od 11.5.2007. godine.