MENI

46. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Izaslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Šaraba, Slobodan

Izaslanik Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH tražeći da Vijeće ministara proslijedi pitanje i zatraži žuran odgovor od sljedećih institucija: Ministarstva pravde BiH, Agencije za bankarstvo, Udruženja banaka BiH, Ombudsmana BiH, Ombudsmana za zaštitu potrošača i registriranih udruga. „Što namjeravaju uraditi navedene institucije kako bi zaštitile prevarene građane BiH od strane ino banaka i MKO-a?“

Odgovor

Izaslanik Božo Ljubić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Je li formirana i ako nije, u kojoj je fazi formiranja Platna agencija pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH?“

Odgovor
Ibrahimpašić, Adem

Izaslanik Adem Ibrahimpašić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: "Jesu li sporazumi o međusobnom priznavanju certifikata o kvaliteti roba uistinu potpisani s tim dvjema zemljama i ako jesu, zašto naša poduzeća pri izvozu svojih roba u te zemlje i dalje imaju iste probleme kao i do sada?”

Odgovor