MENI

78. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Džaferović, Šefik

Pitanja upućena Vijeću ministara BiH 1.U kojoj fazi je uspostavljanje Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja? Posebno da li je Agencija uradila strateški dokument vezano za potrebe agencija za provođenje zakona za pojedinim vrstama vještačenja, neophodne opreme, ljudskim resursima, te finansijskim sredstvima potrebnim za rad? Ovo s obzirom na činjenicu da Agencija treba da postane servis agencijama za provođenje zakona. 2.Da li je napravljen plan za strateško preuzimanje ljudskih resursa i tehničkih kapaciteta iz agencija i organa za provođenje zakona u mjeri u kojoj se preuzimaju njihove nadležnosti? Ako nije, kada će se to uraditi? Ovim bi se omogućio kontinuitet u radu laboratorija, te izbjeglo nepotrebno gubljenje vremena i sredstava. Preuzimanje ljudstva desilo se u svim formiranim agencijama na državnom nivou u mjeri u kojoj je došlo do preuzimanja poslova.

Odgovor
Nanić, Husein

1.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Da li je Vijeće ministara BiH uključeno u kampanju o uvođenju obaveznog srednjeg obrazovanja i ako jeste, na koji način i kakav je stav Vijeća ministara BiH po pitanju uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja u BiH? 2.Ministarstvu pravde BiH, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Tužilaštvu BiH i Sudu BiH - Poznata je činjenica da je Momir Savić, pravosnažno osuđen na 17 godina zatvora zbog ratnih zločina koje je počinio na području Višegrada, pobjegao pravosudnim organima naše zemlje uoči izricanja drugostepene presude. Pitam da li je pokrenuta istraga po ovom pitanju i tražim da se Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi informacija o tome, te šta ste preduzeli i šta će se preduzeti da se takvi i slični slučajevi više ne događaju?

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

Pitanje upućeno direktoru SIPA-e Tražim da mi se dostavi kopija: a) Ugovora o izgradnji zgrade SIPA-e b) Aneksa ugovora o izgradnji SIPA-e.

Bećirović, Denis

Pitanja upućena Tužilaštvu BiH: 1.Šta ste konkretno učinili s ciljem procesuiranja odgovornih lica za operaciju zvanu „Mač 1“ koja je vođena protiv građana Cazinske krajine 1995. godine? 2.Šta ste konkretno učinili s ciljem procesuiranja odgovornih lica za počinjeni zločin na tuzlanskoj Kapiji 25. 5. 1995.?

Odgovor
Ajanović, Ekrem

Pitanje upućeno Ministarstvu civilnih poslova BiH - Mi znamo da postoje procjene u svijetu da je preko 30% lijekova sumnjivog porijekla i da su slabog kvaliteta tako da se svaka država štiti insistirajući da te lijekove koji se upotrebljavaju u zemlji kontroliraju njihove laboratorije, tzv. kontrolne laboratorije. Mi imamo vrlo značajnu kontrolnu laboratoriju koja je umrežena u evropske laboratorije a koja je dobila sve reference. Nažalost, i kod nas se procjenjuje da ima 1.800 lijekova koji nikada nisu kontrolirani u kontrolnom laboratoriju Agencije za lijekove, čime se dovodi u opasnost zdravlje cjelokupnog stanovništva BiH. Istina, postoje mogućnosti kontrole van državnih laboratorija, što je vrlo opasno, jer svaka država preferira svoje proizvode i svoje lijekove. Prema tome, to se ne bi smjelo dozvoljavati. Postoji registracija nekih lijekova mimo Komisije za registraciju lijekova što je protivno samom zakonu i donošenju Zakona o Agenciji za lijekove. S druge strane, postoji sumnja da Pravilnik o sistematizaciji nije u konačnici usvojen i da se radnici primaju mimo toga. I treća postavka na koju također treba da mi se odgovori jeste da se prema Zakonu o lijekovima mora napraviti esencijalna lista za sve stanovništvo BiH na državnom nivou. Međutim, ona još nije utvrđena jer, kako smo mogli neki dan gledati u emisiji, donošenju takve liste suprotstavljaju se čak i neki ministri iz entiteta, konkretno iz RS-a. I posljednja stvar koja me interesira je - pošto kontrolni laboratorij ima vrlo sofisticiranu i kvalitetnu opremu a nema dovoljno prostora, mada je ona zgrada u kojoj je smješten državna institucija u koju su se uselili nezakonito Federalno ministarstvo zdravstva i Federalni zavod za epidemiologiju, i taj spor vodi se na sudu, a osim toga u Sarajevu ima dovoljno zdravstvenih prostora koji su držale određene republičke institucije prije ovoga. Postavljam pitanje: Da li su ove činjenice istinite, ko je kriv za takvo stanje i šta će Ministarstvo civilnih poslova BiH preduzeti da se otklone ove anomalije i da se Zakon u cijelosti provede?

Odgovor
Alajbegović, Azra

1.Pitanje Agenciji za lijekove BiH a)Komisija za lijekove ne sastaje se već tri mjeseca i opstruira se dostupnost lijekovima građanima BiH. Zar u Agenciji za lijekove ne postoje stručnjaci kao što su specijalisti za kontrolu lijekova, spec. tehnologije, farmakolozi i slično, a koji bi mogli izvršiti procjenu registracione dokumentacije, ili da i dalje čekamo Komisiju za lijekove koja ne želi da radi bez naknade. Da li članovi Komisije za lijekove, kao eminentni stručnjaci, zdravlje svojih i naših građana gledaju kroz novac? b)Zašto zamjenik direktora Agencije za lijekove svoje poslove ne obavlja u Banjoj Luci gdje je i sjedište direktora? 2.Pitanje za Agenciju za državnu sližbu BiH – Zašto se ne raspisuju interni konkursi za visokostručni kadar Agencije za lijekove BiH s obzirom da je Vijeće ministara BiH Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta usvojilo još u januaru? Zašto da se ta procedura ne obavi po prioritetnom postupku? 3.Pitanje direktoru Agencije za lijekove BiH – Da li se može očekivati da će do 30. juna ove godine, odnosno do početka godišnjih odmora biti završena procedura internih konkursa, odnosno raspoređivanja visokostručnih kadrova u Agenciji ili se to namjerno odugovlači zbog interesnih sfera određenih farmaceutskih lobija i pojedinaca a kako ne bi profunkcionirala Agencija, odnosno farmaceutska inspekcija u sastavu te Agnecije? 4.Pitanje za Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Izuzetno bih cijenila vaše napore da se pobrinete da se finalizira Nacrt zakona o okolišu i da se uputi na usvajanje bez daljnjeg odgađanja.

Odgovor
Malić, Mirjana

Pitanje upućeno Centralnoj izbornoj komisiji BiH - Kada će se osigurati tretman i konrola uvoza papira neophodnog za štampanje glasačkih listića koji bi trebalo da bude tretiran kao vrijedonosni papir? Kako će se spriječiti zloupotreba i krađa glasačkih listića, odnosno osigurati uništavanje škarta pri štampi? Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH- Prije osam godina Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva kojom su propisani uslovi kvaliteta koje moraju ispunjavati tečna naftna goriva koja se koriste na teritoriji BiH te propisuju standardi kojima se određuju mjere fizičko-hemijskih osobina. Tom odlukom ostavljen je prostor od jedne do dvije godine do kada se mogu u BiH proizvoditi i prodavati različita tečna naftna goriva koja ne zadovoljavaju ove standarde, kako bi se do tada ostavilo domaćoj proizvodnji da uskladi svoju proizvodnju sa standardima kojima se čuva zdravlje ljudi i čovjekova okolina. Mada su za dio tečnih goriva proizvođači ispunili preuzetu obavezu, to se nije uradilo kako je obećao proizvođač, pa je Vijeće ministara BiH početkom 2004., 2005. i 2006. godine produžavalo dozvolu za proizvodnju i prodaju čak i kancerogenih goriva u BiH. Nažalost, ni nakon toga proizvođač nije ispunio obavezu da uskladi proizvodnju maziva i bezolovnog motornog benzina s potrebnim standardima. Umjesto da se obustavi trovanje ljudi i uništavanje okoliša, Vijeće ministara BiH je početkom 2007.godine donijelo Odluku da se dozvoli ekstraprofit i tako ostavilo novi rok kako bi se osvojila proizvodnja u skladu sa standardima, i to sve do sredine 2010. godine. Nažalost, ni do danas proizovđači nisu ispunili obaveze stare skoro osam godina, dok se nastavlja uništavanje okoliša i ispuštanje kancerogenih materijala kako bi se ostvarivao ekstraprofit za račun pojedinaca. Tražim od Vijeća ministara BiH da: 1.uputi Parlamentarnoj skupštini BiH cjelovitu informaciju o ovom problemu kako bi se spriječilo daljnje štetno djelovanje po građane i državu. 2.hitno odgovori na pitanje - koje će mjere preduzeti da ne dođe do eventulanog poremećaja u snabdijevanju na tržištu, te da se zaustavi daljnja proizvodnja ovakvog „otrova“? 3.izloži plan mjera kojima će se omogućiti da se građani ubuduće ne truju na ovakav način. 4.odgovori na pitanje ko je odgovoran što se nakon više od tri godine, odnosno šest godina nije prestalo s ovakvom praksom i kako će se nadoknaditi šteta nastala po građane, državu i čovjekovu okolinu.

Odgovor
Sokolović, Salko

Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH – Ko i po čijem ovlaštenju i na osnovu kojih kriterija vrši raspodjelu bilateralnih CEMT dozvola?

Odgovor
Dokić, Branko

1.Pitanje je upućeno Vijeću ministara BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH – Molim da mi dostavite informaciju u kojoj je fazi realizacija zaključka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa nastavka 73. sjednice, održane 23. 3. 2010.? Pomenutim zaključkom traži se od Vijeća ministara BiH da se raspoloživa sredstva akumuliranog viška prihoda nad rashodima RAK-a za 2008. i 2009. u potpunosti usmjere na realizaciju Projekta digitalizacije prijenosnog sistema i odašiljača Javnog RTV sistema BiH? 2.Pitanje je upućeno direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Šta ćete preduzeti protiv neodgovornog službenika koji je neprofesionalno i neodgovorno istumačio član 356. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH, što je proizvelo ogromne štete po bh. prijevoznike? Ujedno tražim da sporno tumačenje stavite van snage.

Odgovor
Dolić, Rifat

Pitanje za Federalnu agenciju za privatizaciju i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Kakva je struktura vlasništva u firmi Bosnalijek - Sarajevo i da li su se Agencija i Ministarstvo bavili podacima da se u sastavu imovine ove firme nalazi i dio imovine Agrokomerca - tačnije Fabrike za proizvodnju lijekova Akofarm, koja je neposredno nakon rata nezakonito otuđena iz Agrokomerca i premještena u Bosnalijek, bez bilo kakve dokumentacije i odluka nadležnih organa i institucija? Poslanik je tražio da se pitanje dostavi i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na znanje.

Odgovor
Huskić, Adem

Pitanja upućena Vijeću ministara BiH - Kako na stanje sigurnosti u BiH utiču slučajevi bježanja iz zatvora osuđenih ratnih zločinaca? Ko je odgovoran za takve pojave i šta namjeravate preduzeti da se takvi slučajevi u budućnosti ne dešavaju? Kako ove pojave utiču na svjedoke u sudskim procesima protiv lica optuženih za ratne zločine, posebno zaštićene svjedoke?

Odgovor
Bahtić, Sadik

Pitanje upućeno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH – S kojim kriterijima se vodilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH kod imenovanja sutkinje Dragice Glušac za državnog tužioca?