MENI

73. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Zorić, Vinko

„Zašto se BHRT odlučila na zabranu samo jedne riječi (županije) u svom programu?“

Bećirović, Denis

1. Tražim da mi se tačno navede ko sve posjeduje diplomatski pasoš BiH, s posebnim osvrtom na: - ime i prezime osobe, - datum izdavanja pasoša i - osnov po kojem posjeduje diplomatski pasoš? 2. Koji ministri u Vijeću ministara BiH i poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH posjeduju, osim pasoša BiH, i pasoše susjednih država?

Lozančić, Niko

1.Koliko je vojnika koji proizvode dodatne finansijske troškove i ko su ti, po imenu, prezimenu, godinama starosti i dužini staža u Oružanim snagama i komponentama iz koje su nastale Oružane snage, te koja im je općina prebivališta? Sve su ovo elementi koji su bitni jer očekujem da ću iz odgovora saznati zašto su oni problem ove zemlje i zašto su smetnja napretku ove zemlje ka NATO-u? 2.Je li tačno da postupak upisa u registar poslovnih subjekata „Krivaja 1884“ koji se navodno vodio u nadležnom sudu u Zenici a sada u Tuzli, a po zahtjevu „Krivaje 1884“ traje već 18 mjeseci? Ako je ovo tačno, šta i ko može preduzeti da se i u ovom slučaju primijeni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, a posebno njegov član 2.koji govori o hitnosti postupka? Šta Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH namjerava preduzeti da se hitno donese pozitivno ili negativno rješenje po zahtjevu „Krivaje 1884“?

Odgovor
Bećirović, Denis

1.Tražim da mi se tačno navede šta je konkretno Ministarstvo pravde BiH u Vijeću ministara BiH učinilo s ciljem zaštite ljudskih prava državljanina BiH Ilije Jurišića od dana njegovog hapšenja do danas, a posebno da mi se navede: - ko je i kada od predstavnika Ministarstva pravde BiH posjetio Iliju Jurišića u zatvoru, - datume i efekte sastanaka nadležnog ministarstva s nadležnim sudskim, izvršnim i zakonodavnim organima Republike Srbije, - koliko puta je o Iliji Jurišiću raspravljalo Vijeće ministara BiH (datum i broj sjednice) i koji su konkretni efekti i zaključci tih rasprava? 2. Tražim da mi se tačno navede šta je konkretno Vijeće ministara BiH učinilo s ciljem zaštite ljudskih prava državljanina BiH Ilije Jurišića od dana njegovog hapšenja do danas, a posebno da mi se navede: - ko je i kada od članova Vijeća ministara BiH posjetio Iliju Jurišića u zatvoru, - datume i efekte sastanaka nadležnog ministarstva s nadležnim sudskim, izvršnim i zakonodavnim organima Republike Srbije, - koliko puta je o Iliji Jurišiću raspravljalo Vijeće ministara BiH, (datum i broj sjednice) i koji su konkretni efekti i zaključci tih rasprava? 3. Tražim da mi se tačno navede šta je učinjeno u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s ciljem zaštite ljudskih prava državljanina BiH Ilije Jurišića, od dana njegovog hapšenja do danas, a posebno da mi se navede: - koliko puta je o Iliji Jurišiću raspravljao Predstavnički dom (datum održavanja sjednice, broj sjednice, ko je inicijator tačke dnevnog reda i kakav je bio rezultat tih rasprava?), - koliko je puta odbijen prijedlog da se u dnevni red uvrsti rasprava o kršenju ljudskih prava Ilije Jurišića (datum održavanja sjednice, broj sjednce, inicijator tačke dnevnog reda), - koliko je postavljeno poslaničkih pitanja koja su vezana za kršenje ljudskih prava ilije Jurišića (datum sjednice, broj sjednice, sadržaj pitanja, ime i prezime poslanika koji je postavio pitanje i datum kada je dobio odgovor na poslaničko pitanje)?

Odgovor
Bahtić, Sadik

1.Da li i kada namjeravate Parlamentu predložiti zakon o dijaspori? 2.Dokle ćete tolerirati prisustvo pojedinih poslanika samo kratko na početku sjednice i šta ćete preduzeti po tom pitanju?

Odgovor
Dolić, Rifat

1.„Podnošenje informacije Parlamentarnoj skupštini BiH o stanju odobrenih kredita BiH za razne namjene a koji nisu na vrijeme ili uopće stavljeni u fazu korištenja u periodu od 1.1.2000. do 31.12.2009. i o zateznim kamatama koje su zbog toga plaćene.“ 2.„Šta Vijeće ministara BiH preduzima ili namjerava preduzeti u vezi s potezima koje je Vlada Republike Slovenije preduzela i dalje preduzima prema državljanima BiH koji u Republici Sloveniji imaju privremeni ili stalni boravak i radne dozvole i trenutno imaju posao ili su donedavno bili zaposleni? 3.Koliko je pripadnika srpskog naroda i pripadnika nacionalnih manjina trenutno zaposleno u policiji Federacije BiH, brojem i procentom? Koliko ih je u posljednje dvije godine napustilo policiju Federacije BiH i koji su razlozi za napuštanje? Koliko je Bošnjaka Muslimana, Hrvata i pripadnika nacionalnih manjina trenutno zaposleno u policiji RS-a, brojem i procentom? Koliko ih je u posljednje dvije godine napustilo policiju RS-a i šta su razlozi za napuštanje?

Odgovor
Okolić, Mirko

1.Zašto u programu rada Ministarstva sigurnosti BiH za 2010. godinu nema nijednog odgovornog lica kao nosioca programskih aktivnosti iz srpskog naroda? Da li to znači da u Ministarstvu sigurnosti BiH nema nijednog podobnog ili stručnog lica iz srpskog naroda koji se nalazi na pozicijama rukovodećih državnih službenika? 2.Hoće li i kada biti uspostavljen nacionalni balans, prije svega rukovodećih državnih službenika, a zatim šefova odsjeka i ostalih državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH?

Odgovor
Huskić, Adem

1.Kada namjeravate ispuniti svoje obaveze prema Studentskom centru Sarajevo koje se odnose na studente iz SBK-a, budući da neispunjavanje vaših obaveza dovodi u pitanje nastavak njihovog studiranja? 2.Da li namjeravate donijeti zakonska rješenja koja će u budućnosti osigurati studentima iz Srednjobosanskog kantona ravnopravan status sa studentima iz ostalih kantona i na taj način prekinuti njihovu daljnju diskriminaciju? 3.Da li imate u planu rada za 2010. godinu predlaganje zakona o zaštiti okoliša?

Nanić, Husein

Da li je u proceduri Vijeća ministara BiH Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Španije, te kada će biti dostavljen u parlamentarnu proceduru?

Odgovor
Bešlagić, Selim

Zašto Vijeće ministara BiH nije izvršilo izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje među stručnjacima za indirektno oporezivanje i kada će to učiniti?

Dokić, Branko

U kojim zemljama su ambasadori BiH ove godine organizirali prijem povodom 1. marta i koliko je Ministarstvo odobrilo finansijskih sredstava za tu namjenu?

Odgovor
Milašin, Ljiljana

 U kojoj fazi je donošenje odluke o uvozu polovnih vozila u BiH s namjerom njihovog stavljanja na tržište ili registraciju u BiH? Do kada će BiH predstavljati deponiju neispravnih vozila koja narušavaju ekološki sistem i ugrožavaju sigurnost saobraćaja na našim putevima?

Odgovor
Kuzmanović, Željko

Šta je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH preduzelo povodom krađe službenog vozilo marke „Pasat“ koja se desila krajem prošle godine tokom vikenda ispred jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu? Ko je u trenutku nestanka vozila bio zadužen za navedeno vozilo i na osnovu kojeg akta?

Odgovor
Alajbegović, Azra

1.Molim Ministarstvo vanjskih poslova BiH da mi dostavi kompletan elaborat o radu naše misije pri UN-u u Njujorku za 2009. godinu s planom rada za istu godinu i izvještajem o radu i analizom onoga što je urađeno, onoga što nije urađeno, razlozima i prijedlogom rada za 2010. godinu, s posebnim akcentom na rad ambasadora pri UN-u?“ 2.Da li su kontraceptivi na esencijalnim listama? Ako jesu, koji su to kontraceptivi, a ako nisu, kada će biti?

Odgovor
Matić, Slavko

1.Koje će mjere i aktivnosti, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, preduzeti Ministarstvo sigurnosti BiH na omogućavanju i zaštiti djelovanja političkih stranaka na cijeloj teritoriji BiH i što preduzimaju na otkrivanju onih koji su kamenovali prostorije Županijskog odbora HDZ-a BiH u Bihaću? 2.Dokle je stigla istraga o ubistvu generala Hrvatskog vijeća odbrane Vlade Šantića u Bihaću i je li iko nakon 15 godina optužen za ovo ubistvo?

Odgovor