MENI

53. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Džaferović, Šefik

“Na koji način je izvršeno bodovanje i ocjenjivanje kandidata za direktora Direkcije za evropske integracije BiH, sa zahtjevom da se Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi kompletan materijal koji se tiče tog predmeta?”

Odgovor
Jovičić, Slavko

“Je li Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja retroaktivno primjenjuje Krivični zakon?”

Marković, Milica

 “U kojoj fazi se nalazi krivična prijava protiv Atifa Dudakovića koja je podnesena u septembru 2006. godine zajedno s dokaznim materijalom za počinjeni ratni zločin? Da li je analiziran dokazni materijal koji je dostavljen, da li je izvršeno saslušanje osumnjičenog i da li je počelo saslušavanje žrtava koje su predmet bile tog ratnog zločina?”

Odgovor
Okolić, Mirko

1. Kako je moguće da Bosna i Hercegovina Glavašu odobri državljanstvo BiH i to u vremenu kada je bio otvoren istražni i sudski postupak za koji je znala uglavnom sva domaća pa i strana javnost? 2. Ko mu je i kada odobrio državljanstvo BiH? 3. Da li u dodjeljivanju državljanstva ima povreda bilo koje vrste, formalne, pravne, sigurnosne pa i povrede prakse?”

Kadrić, Remzija

“Iz kojih razloga Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Vlade RS-a nije, kako stoji, predalo 465 predmeta spisa lica kojima je državljanstvo BiH dodijeljeno naturalizacijom, kako stoji u izvještaju o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana BiH za period 1.1.2008. do 16.2.2009. i šta je s tim pomenutim predmetima”?

Bećirović, Denis

“1. Koliko je zakona odbijeno u Parlamentarnoj skupštini BiH od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pidruživanju BiH sa EU, dakle juni 2008. godine do danas, 13. maja 2009.? 2. Drugo pitanje: Koji su zakoni odbijeni u navedenom periodu? 3. Tražim da mi se tačno navedu nazivi zakona, broj sjednice i datumi kada su ovi zakoni odbijeni, koji su poslanici glasali ''protiv'' ili bili ''suzdržani'' u odnosu na ove zakone. Tražim da mi se tačno navedu imena i prezimena ovih poslanika kao i podatak kojoj političkoj stranci pripadaju.“

Odgovor
Prodanović, Lazar

 „Koje aktivnosti preduzimaju Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i kantona kako bi se osiguralo ostvarenje međunarodnoprihvaćenih razvojnih ciljeva uključujući i Akcioni program Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju i milenijske razvojne ciljeve, posebno kada je riječ o planiranju porodice, reproduktivnom zdravlju i zadovoljenju potreba mladih ljudi? I da li su vlade planirale i odvojile odgovarajuća sredstva u budžetu i u kojem iznosu kako bi bili ostvareni ovi ciljevi?“

Jukić, Velimir

„Da li se poštuju svi važeći propisi i procedure prilikom uvoza mesa, smrznutog mesa u BiH? Da li je važeća legislativa kojom se regulira ova problematika u BiH usklađena i u kojoj mjeri s propisima i standardima koji važe u EU, a kojima se uređuju pitanja sigurnosti hrane?“

“Ko je i kada donio odluku o upućivanju i učešću vojnika BiH u vojnoj vježbi u Gruziji?”