MENI

46. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Bahtić, Sadik

„Imam jedno poslaničko pitanje za Vijeće ministara BiH i Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH. Ko je i kada je osnovao Komisiju za državnu imovinu: a) Kome Komisija za državnu imovinu odgovara za svoj rad? Koji su zadaci Komisije za državnu imovinu i na koji način Komisija podnosi svoj izvještaj o radu? b) Zašto je Vijeće ministara BiH prekršilo Odluku o imenovanju članova Komisije donoseći zaključak na 6. tematskoj sjednici održanoj 13.11.2008. kojom Vijeće ministara BiH zadužuje Komisiju da pripremi i dostavi nacrt zakona o sljedećim principima: – da u vlasništvu države bude nepokretna imovina potrebna za rad državnih institucija uključujući perspektivnu nepokretnu i pokretnu vojnu imovinu, – da ostala imovina kao i neperspektivna vojna imovina budu u vlasništvu entiteta, odnosno kantona i općina u skladu s potrebama entiteta, kantona i općinskih institucija. c) Zašto Komisija nije krenula s popisom cjelokupne državne imovine jer im je to osnovni zadatak po Odluci o osnivanju Komisije, „Službeni glasnik BiH“ br. 10/05, propisan u članu 1., članu 2. pod c) te odluke? I d) Zašto predsjedavajući Komisije, gospodin Kutleša, zloupotrebljava svoj položaj i donosi odluke bez kvoruma Komisije, vrlo bitno, bez kvoruma Komisije po kojoj zadužuje Dževada Delića da pripremi obrazac i kriterije za popis državne imovine, kada gospodin Delić nije ni legitimni član te komisije, jer je u međuvremenu iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, odakle je imenovani u Komisiji prešao i zaposlen je u Generalnom sekretarijatu kao podređeni gospodinu Kutleši?“

Genjac, Halid

„Ja imam jedno pitanje predsjedniku Ustavnog suda RS-a. Zašto Ustavni sud RS-a koji bi trebalo da štiti Ustav RS-a provodi antiustavnu praksu, odnosno zašto Ustavni sud radi po Poslovniku koji ima antiustavne odredbe? Kad će Ustavni sud svoj poslovnik uskladiti sa Ustavom RS-a i šta će biti s odlukama koje su na ovom sudu donesene po antiustavnoj proceduri?“

Odgovor

„Da li i u kojoj mjeri pomoć privredi BiH namjerava preduzeti Vijeće ministara BiH s ciljem ublažavanja recesije i krize koja zahvata cijeli svijet? a) Da li se razmišlja o smanjenju poreskih stopa? b) Kakav je priliv PDV-a u januaru i februaru ove godine u poređenju s januarom i februarom 2008. godine?“

Nanić, Husein

Vlada Unsko-sanskog kantona je uz iskazanu zainteresiranost općina iz Unsko-sanskog kantona prije nekoliko godina pokrenula inicijativu za plinifikaciju tog kantona. S obzirom na aktuelnu energetsku situaciju sa snabdijevanjem plinom naše zemlje i iskazanu spremnost vlade i općina, postavljam pitanje ministru i menadžmentu BH gasa d.o.o. Sarajevo - Da li ste dobili zvaničan zahtjev, inicijativu za pokretanje projekta plinifikacije, šta ste do sada preduzeli i šta ćete preduzeti da se navedena inicijativa aktuelizira i pokrene procedura i njena realizacija? Drugo pitanje također ministarstvu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i direktoru Federalne agencije za privatizaciju. Postavljam pitanje, dakle ministru i direktoru Federalne agencije za privatizaciju – Da li se prati realizacija preuzetih obaveza po Ugovoru o dokapitalizaciji „Energopetrola“ i šta je vlada i agencija preduzela i šta će preduzeti da se ugovor u potpunosti ispoštuje?

Odgovor
Dolić, Rifat

„ Koji su razlozi da Vijeće ministara BiH do danas nije izvršilo Zaključak ovog doma, od 14.7.2008., koji je glasio: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi i Predstavničkom domu dostavi informaciju o stanju i statusu imovine države, firmi i građana BiH u zemljama nastalim raspadom bivše SFRJ s planom aktivnosti na njenoj zaštiti i preuzimanju od strane legalnih vlasnika? I osjećate li se kao čelni čovjek Vijeća ministara BiH direktno odgovornim za štete koje su u međuvremenu nastale nezakonitim uzimanjem imovine „Agrokomerca“ u Republici Hrvatskoj vrijedne 5 miliona maraka zbog nepreduzimanja potrebnih radnji Vijeća ministara BiH i institucija BiH na njenoj zaštiti? Tražim od rukovodstva i Sekretarijata Doma da sva moja poslanička pitanja i inicijative koje se odnose na zahtjeve o zaštiti imovine „Agrokomerca“ u Republici Hrvatskoj proslijedi državnom pravobraniocu na ocjenu. A ja mu stojim na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualno potrebnu dokumentaciju.“

Odgovor
Bećirović, Denis

„Ja imama dva poslanička pitanja, bit ću veoma kratak. Na 24. sjednici Predstavničkog doma predložio sam inicijativu koja je usvojena i koja je obavezala Vijeće ministara BiH da dostavi tekst Strategije za borbu protiv korupcije i kriminala u BiH. Podsjećam, Parlament je tu inicijativu usvojio 13. februara 2008. Evo, dakle, prošlo je više od godinu dana, obavezali smo, kao parlament, Vijeće ministara BiH da nam dostavi u roku od tri mjeseca tu inicijativu, ali do ovog trenutka nije ništa urađeno, odnosno nije dostavljeno ništa Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. A Strategija za borbu protiv kriminala i korupcije koja je važila za period 2006. - 2009. godina je istekla. Moje pitanje Vijeću ministara BiH: Zašto ne poštujete odluku Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Predstavničkog doma? Drugo pitanje, na 41. sjednici, održanoj 3. decembra 2008., predložio sam zaključak koji je također Predstavnički dom usvojio, a odnosi se na obavezu dostavljanja Akcionog plana o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako smo zaključili, najkasnije u roku od sedam dana, nakon čega će Predstavnički dom poslije obavljene rasprave donijeti svoj program rada u vezi s ovim pitanjem. Ponovo pitanje za Vijeće ministara BiH: Zašto niste ispoštovali ovaj zaključak Predstavničkog doma?“

Odgovor
Jukić, Velimir

„Šta preduzima ministar vanjskih poslova BiH gospodin Sven Alkalaj da se u skladu sa Ustavom BiH izvrši balansiranje nacionalne strukture zaposlenih i rukovodilaca u Ministarstvu vanjskih poslova BiH uključujući i zaposlene u DKP mreži?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Da li će i kako koristiti saznanja koja smo čuli na dvodnevnom seminaru koji je organizirao OSCE-a o sigurnosnoj politici u BiH, a vezano je za zaključke ovog dvodnevnog seminara. Znači da li će koristiti i kako će koristiti s obzirom na moj subjektivni dojam da je na tom seminaru bilo neoprostivo malo službenika Ministarstva sigurnosti BiH?“

Odgovor