MENI

34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Lagumdžija, Zlatko

Pitanja vezana za slučaj tzv. alžirske grupe: „Prošle sedmice je nadležna američka institucija putem Ministarstva vanjskih poslova postavila pitanje – da li postoji bilo koje pitanje vezano za davanje dokaza od mene kao svjedoka koje bi Vlada BiH željela da razmotri sa SAD-om? Odnosno, kakva je generalna pravna pozicija BiH u pitanju eventualnog mog svjedočenja pred američkim sudom u ovom procesu? Tom prilikom je direktno postavljeno pitanje – Da li se Vlada BiH protivi ukoliko bih ja ponudio pisanu izjavu o mojim saznanjima koja bi se mogla koristiti u ovom sudskom procesu? Zbog svega toga, prvo pitam – Da li će i kada Vijeće ministara BiH odgovoriti na ova pitanja koja je postavila Vlada SAD-a i koja sam ja postavio i uraditi sve ono što proizilazi iz zaključaka Predstavničkog doma i drugih relevantnih institucija? Drugo pitanje Vijeću ministara BiH identično je pitanju koje je stiglo od Vlade SAD-a sa zahtjevom da im se odgovori do 27.8. ove godine. Treće pitanje za koje molim da mi se odgovori najkasnije za sedam dana je – Da li se Vijeće ministara BiH ili bilo koja druga nadležna institucija protivi da dam iskaz, odnosno da svjedočim pred američkim sudom o događajima iz kraja 2001. i početkom 2002. godine? I četvrto pitanje – Kada i kako će se Vlada BiH i nadležne institucije odazvati javnom pozivu američkih advokata Firme Vilen Hold da učine ono što i ja i da stave na uvid dokaze koje posjeduju, a koji se od njih traže a tiču se hapšenja, te odobravanja deportacije njihovih klijenata iz BiH?“

Prodanović, Lazar

„Moje pitanje upućeno je ministru sigurnosti u Vijeću ministara BiH i ono glasi – Koliko je slučajeva pranja novca otkriveno u prvih šest mjeseci ove godine u BiH? Dakle, Odjeljenje za suzbijanje pranja novca pri SIPA-i, koliki je broj slučajeva otkriven, o kolikim iznosima se radi i u koje namjene su ova sredstva nezakonitim putem stečena bila planirana, odnosno ulagana u proteklom periodu?“

Bahtić, Sadik

„Kada će Vijeće ministara BiH, u skladu sa zaključkom ovog parlamenta, i niz odgovora na moja poslanička pitanja, popisati i donijeti zakon o oduzetoj imovini bivšeg Saveza komunista koju je SDP nezakonito prisvojio, uzurpirao, opljačkao te je koristi i izdaje u zakup?“

„1. Tražim od Upravnog odbora i menadžmenta BHT1 da mi dostavi izvještaj o utrošku sredstava prikupljenih od prodaje kartica za korištenje satelitskog programa BHT1 u 2006. i 2007. godini. 2. Tražim od Upravnog odbora i menadžmenta BHT1 da mi dostavi hitan odgovor – da li je BHT1 generalni informativni sponzor manifestacije čiji su organizatori pripadnici Udruženja Q (radi se o manifestaciji gej udruženja)?“

Dolić, Rifat

Poslaničko pitanje upućujem predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i ministru vanjskih poslova: "Koji su razlozi za selektivno reagovanje Vijeća ministara BiH i resornog Ministarstva vanjskih poslova BiH po pitanju zaštite imovine BiH, njenih građana i firmi izvan BiH? Zašto protesna nota u tom pravcu nije upućena i Republici Hrvatskoj kada se tamo svakodnevno prisvaja imovina BiH, njenih firmi i građana i ko će biti odgovoran za štete nastale zbog indolentnog i selektivnog odnosa državnih organa BiH naspram zaštite ove imovine?“

Kadrić, Remzija

„Tražim od Vijeća ministara BiH da mi dostavi potpunu informaciju s potrebnim podacima o tome – koliko su entiteti do sada proveli odluku Ustavnog suda u predmetu broj 5/98, od 30. juna i 1. jula 2000. („Službeni glasnik BiH“, br. 23/2000, od 14. 9. 2000.) i odredbe svojih ustava vezano za ovo pitanje?“

Dokić, Branko

„Moje pitanje upućeno je ministru komunikacija i prometa BiH – Zašto do sada nije otklonjena greška učinjena neovlaštenim dopisom službenika Ministarstva komunikacija i prometa mimo predviđenje procedure, upućeno Međunarodnoj poštanskoj uniji u Bernu, kojim je samo jedan operater, BH pošte, dobio poziciju da predstavlja BiH u Međunarodnoj uniji za poštanski saobraćaj? ... Uz pitanje - zbog čega to nije urađeno do sada, moja je sugestija da se to odmah uradi.“

Bećirović, Denis

„1. Zašto Vijeće ministara BiH ne pristupi realizaciji tačke 3. u Rezoluciji o ubrzavanju procesa pristupanja BiH u članstvo Evropske unije a koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, br. 25/08? 2. Zašto Vijeće ministara BiH nije do sada ispoštovalo zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji ga je obavezao da izradi i Parlamentu BiH dostavi ovu strategiju? 3. I treće pitanje Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu za ljudska prava BiH: Šta su konkretno učinili u 2008. godini da pomognu nezakonito uhapšenom državljaninu BiH Iliji Jurišiću koji već gotovo godinu i po dana leži u zatvoru u Beogradu?“

Matić, Slavko

„S kojim se razlozima Centralna izborna komisija BiH rukovodila prilikom donošenja odluke o osporavanju biračkog prava za više hiljada prognanika - državljana BiH koji su, sa istom dokumentacijom predatom za lokalne izbore, mogli glasati na Općim izborima 2006. godine? Kao minimum dobre volje za ispravljanje nepravde prema ovim licima očekujem preispitivanje navedene odluke.“

Živković, Milorad

„Poslaničko pitanje upućeno je ministru vanjskih poslova. Naime, u kontaktima s ambasadama ali i u posjeti drugim zemljama pitali su nas zašto BiH krši međunarodno pravo ne primjenjujući sporazume koje je prihvatila prilikom raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Mene zanima – Da li BiH krši time međunarodno pravo, da li ih može jednostrano prekinuti i šta se čini da se ta praksa u BiH prestane svakodnevno dešavati?

Alajbegović, Azra

„Imam jedno kratko pitanje Direkciji za evropske integracije, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH, a to je: U kojoj je fazi realizacija Protokola o saradnji u oblasti evropskih integracija, potpisanog maja 2005. godine, između Slovačke i BiH, a kojim je predviđeno ostvarivanje kontakata eksperata dva ministarstva vanjskih poslova s ciljem prenošenja iskustava Slovačke u procesu pristupanja Evropskoj uniji?“

Kalabić, Drago

„Moje pitanje upućeno je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kulture. Tražim cjelovit izvještaj o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kulture s posebnim akcentom na: - kakav je status zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika? - ko je dao mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije pod brojem NA/01-1-02/02, od 14.6.2002.? Koliko je stalno zaposlenih, koliko je pod ugovorom i da li su ispoštovani stavovi Predsjedništva BiH da Pravilnik usvoji Vijeće ministara BiH? - koliko se sredstava koristi iz budžeta po godinama od osnivanja, a koliko iz donacija? - ko je od članova komisije sklopio ugovor s Komisijom i koliko sredstava su uzeli po tom osnovu članovi Komisije? - kolika je plaća predsjednika Komisije a kolika članova Komisije?“

Huskić, Adem

„Ko je vlasnik i na osnovu kojih dokumenata vile „Bosanka“ u Beogradu?“ (pitanje upućeno Vijeću ministara BiH)

Mehmedović, Šemsudin

„1. Kada će početi proces povratka imovine Islamskoj zajednici – Direkciji Vakufa u BiH, koja je knjižena za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kao i nakon 1995. godine do danas? 2. Kada će biti ispoštovana Odluka o konstitutivnosti naroda u BiH i u institucijama RS-a?“ (pitanje upućeno Vijeću ministara BiH i Vladi RS-a)

Jovičić, Slavko

„1. Hoće li u toku našeg mandata, idućeg mandata, nekada ili nikada početi se vraćati imovina Srpske pravoslavne crkve?“ „2. Drugo pitanje koje postavljam od 2. sjednice Parlamenta i to više ne znam ko će to provesti i da li je moguće, a jeste - kad će se ispoštovati konstitutivnost naroda u institucijama BiH, dakle u svim od agencija, ministarstava, Parlamenta, Predsjedništva i svih ovih koji predstavljaju državu?“ (pitanja upućena Vijeću ministara BiH)