MENI

32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Bahtić, Sadik

“Pozivam Vijeće ministara BiH da pod hitno pristupi provođenju odluke ovog parlamenta o popisu i donošenju Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine koju su građani BiH stvarali a sada plodove uživa Udruženje građana, par pojedinaca. (…) Stoga, znači ovo je moje pitanje Vijeću ministara ovdje: Šta se čeka, nezakonito uzimaju ogromna sredstva, imaju crne fondove, finansiraju sve živo a to je imovina svih građana?”

Okolić, Mirko

Ponovio ranije postavljeno pitanje u vezi sa izgradnjom zaobilaznice oko Sarajeva: „Šta se misli privremeno uraditi do završetka petlje? Ja svoje poslaničko pitanje ponavljam, koje sam u ranijoj formi dao“.

Jovičić, Slavko

''1. Kada će biti ispoštovana Odluka o konstitutivnosti naroda i ravnopravnoj zastupljenosti? 2. Kada će se početi vraćati imovina Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu?''

Bećirović, Denis

1. „Zašto Vijeće ministara BiH ne pristupi realizaciji tačke 3. u Rezoluciji o ubrzavanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije, a koja je objavljena u ''Službenom glasniku BiH'', br. 25/08? Podsjećam da je Vijeće ministara BiH bilo dužno odmah pristupiti jasnom definiranju Plana za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.“ 2. „Pitam predsjedavajućeg Predstavničkog doma: Šta ste konkretno učinili u pravcu realizacije tačke 6., 8. i 9. Rezolucije o ubrzavanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije, a koja je objavljena u ''Službenom glasniku BiH'', br. 25/08?“

Nanić, Husein

„1. Da li u BiH postoji jedinstven registar svih kredita na koje je PSBiH dala saglasnost i ako postoji, molim da mi se dostavi njihov popis. 2. Na osnovu kojih kriterija i po kojim procedurama se pokreće zahtjev za dobivanje povoljnih kredita i ko o tome odlučuje i utvrđuje prioritete, jer je činjenica da je PSBiH do sada dala saglasnost na mnoge kreditne sporazume a da ti kriteriji nisu objašnjeni?“

Mehmedović, Šemsudin

1.„Šta će Vijeće ministara BiH i Državna komisija za granice uraditi da se vrati Bosni i Hercegovini morski zemljouz, Sutorina, veličine 75 km2 s dvije katastarske općine Sutorina i Kruševica, dužine od 7 km bh.obale koju su bez ugovora prilikom primjene Uredbe o razgraničenju između federalnih republika Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije nezakonito inkorporirali – unijeli u sastav Republike Crne Gore pa bi se, na osnovu navedenih činjenica, ova teritorija Sutorine trebala smatrati integralnim dijelom države Bosne i Hercegovine s obzirom na nepovredivost avnojskih granica. 2.Da li će Predstavnički dom, Vijeće ministara BiH i Državna komisija, s tim u vezi prići, u okviru svojih nadležnosti, rješavanju ovog pitanja na jednak način sa ostalim aktuelnim teritorijalnim razgraničenjima koja se vode između bivših republika nakon disolucije SFR Jugoslavije?“

Prodanović, Lazar

1. „Molim da mi odgovorite kada će Vijeće ministara BiH uputiti u parlamentarnu proceduru Kairsku rezoluciju o stanovništvu i razvoju, koja je usvojena na Međunarodnoj konferenciji, u septembru 1994. u Kairu, radi ratifikacije, s obzirom na poseban značaj ovog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je zabrinjavajuće niska stopa prirodnog priraštaja stanovništva?“ 2.„Prema nekim nezvaničnim informacijama, u jednom broju institucija, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina, istekao je mandat rukovodilaca i upravnih odbora. Da li je to tačno? Molim da mi se dostavi spisak institucija čiji je osnivač Bosna i Hercegovina u kojima je mandat imenovanih odgovornih lica u upravljačkoj strukturi (rukovodioci i upravni odbori) istekao i kada, kao i njihova imena, i kada će osnivač pokrenuti postupak izbora novih članova?“

Dolić, Rifat

1. „Upućujem inicijativu Vijeću ministara BiH za izradu strategije zaštite ekonomije i građana BiH od nekontroliranog rasta cijena izazvanog rastom potrošnje i cijena energenata na svjetskom tržištu.“ 2. „Na koji način su u BiH normativno uređeni finansiranje i kontrola finansiranja vjerskih zajednica?“

Kadrić, Remzija

„Polazeći od konstatacije Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH, od 25. juna 2008., u kojem se navodi „da državni i entitetski organi vlasti već četiri godine ne uspijevaju postići sporazum o prvom cilju (raspolaganje državnom imovinom) ...tražim od Vijeća ministara BiH da mi dostavi potpunu informaciju u vezi s ovim pitanjem te o tome da li ima slučajeva kršenja odredbi pomenutih zakona, i u kojim slučajevima i iz kojih razloga je bilo izuzimanja određene državne imovine od zabrane privremenog raspolaganja njome.“

Bahtić, Sadik

„Tražim od Vijeća ministara BiH da mi odgovori na sljedeća pitanja u vezi s prodajom monetarnog zlata koje je poslanik Zlatko Lagumdžija u vrijeme Alijanse prodao i oštetio državni budžet za ogromna sredstva: a) Želim da mi se odgovori postoji li odluka Vijeća ministara BiH ili Parlamentarne skupštine BiH o prodaji monetarnog zlata koje su naši preci stoljećima mukotrpno sakupljali i čuvali u najsigurnijim trezorima banaka? b) Kolika je prodajna cijena državnog zlata i koja je cijena u tom periodu bila na svjetskom tržištu jer, po mojim pouzdanim informacijama, zlato je prodato po dosta nižoj cijeni od tržišne, a nakon te štetne prodaje, država Bosna i Hercegovina dnevno je gubila i po 12.000.000,00$? c) Šta je Vijeće ministara BiH u tom periodu rukovodilo da se oslobodi rezervi monetarnog zlata i u šta su pare potrošene? d) Da li je tačno da su se od prodajne cijene zlata državni i entitetski vrhovi obavezali da će najmanje 10% sredstava od prodaje namijeniti razvoju i upotrijebiti za finansiranje ljudskih resursa, novog poduzetničkog društva i za edukaciju iz oblasti informacionih tehnologija, kako bi Lagumdžija sebi i svojim prijateljima otvorio prostor za ubiranje honorara?“

Huskić, Adem

„Da li je Ministarstvo civilnih poslova BiH krenulo s aktivnostima u pravcu primjene Zakona o sportu u BiH, odnosno u izradu podzakonskih akata? Ako jeste, dokle se došlo? Ako nije, apelujem na Ministarstvo da taj posao počne raditi što prije, kako bi se ova važna društvena djelatnost što kvalitetnije definirala i postavila na „zdrave noge“.

Odgovor
Zorić, Vinko

„Zajedničkoj komisiji za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku podnio je sljedeću inicijativu: Vlada FBiH donijela je Uredbu po kojoj nosioci odlikovanja (zlatni ljiljan, trolist...) i komandanti do određenog nivoa mogu ići u prijevremenu i povlaštenu penziju. Sadržajno, u toj odluci nema ništa sporno u smislu ko i pod kojim uslovima može ostvariti to pravo. Sporan je rok! Naime, taj rok istekao je jer je bilo ograničeno vrijeme podnošenja zahtjeva. Mišljenja sam da stečena prava ne može niko oduzeti i želim da navedena komisija ispita tu odluku (Uredbu) i da mi odgovori krše li se na taj način ljudska prava onima koji su stekli te uslove a nisu u datom momentu podnijeli zahtjev? To pravo trebalo bi biti trajno a pravo je onoga ko ga je stekao kad će i hoće li to pravo koristiti.“

„Kada se mogu očekivati grantovi za finansiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije?“