MENI

Законодавни процес

Најважнији задатак Парламентарне скупштине БиХ је доношење закона. Погледајте, корак по корак, како тече законодавни поступак.

Лијево

Основни законодавни поступак

Основни законодавни поступак у Представничком дому и Дому народа обухвата: подношење закона, прву комисијску фазу, прво читање у дому, другу комисијску фазу и друго читање у дому.

Скраћени и хитни законодавни поступак

Пословницима је одређено да се закони могу разматрати и по скраћеном или по хитном поступку. Ако дом прихвати да разматра предлог закона по скраћеном поступку, сви рокови из редовног законодавног поступка скраћују се напола, а колегијум може додатно ограничити трајање расправе. Хитни поступак примјењује се када се ради о предлогу закона високог степена хитности, односно о предлогу закона који није тако сложен те се само може усвојити или одбити. Ако се ради о хитном поступку, нема могућности амандманског дјеловања.

Предложена одлука Парламентарне скупштине БиХ у Дому народа може бити проглашена деструктивном по витални интерес једног од три конститутивна народа већином гласова бошњачких, хрватских или српских делегата. Такву предложену одлуку мораће одобрити у Дому народа већина бошњачких, хрватских и српских делегата који су присутни и гласају.

У случају противљења овој одлуци већине бошњачких, хрватских или српских делегата, предсједавајући Дома народа сазива комисију коју чине три делегата, по један из сваког клуба народа, с циљем разрјешења тог питања. Ако заједничка комисија не успије у року од пет дана ријешити то питање, предмет се упућује Уставном суду БиХ, који ће по хитном поступку преиспитати процедуралну исправност случаја.

Предложена одлука Парламентарне скупштине БиХ у Дому народа може бити проглашена деструктивном по витални интерес једног од три конститутивна народа већином гласова бошњачких, хрватских или српских делегата. Такву предложену одлуку мораће одобрити у Дому народа већина бошњачких, хрватских и српских делегата који су присутни и гласају.

У случају противљења овој одлуци већине бошњачких, хрватских или српских делегата, предсједавајући Дома народа сазива комисију коју чине три делегата, по један из сваког клуба народа, с циљем разрјешења тог питања. Ако заједничка комисија не успије у року од пет дана ријешити то питање, предмет се упућује Уставном суду БиХ, који ће по хитном поступку преиспитати процедуралну исправност случаја.

Прије уласка приједлога закона у другу комисијску фазу, надлежне комисије могуда одлуче да отворe јавну расправу о предложеном закону уз учешће заинтересованих тијела, стручних институција и појединаца која неће трајати дуже од 15 дана.

Позвани појединци и представници тијела и институција износе своје мишљење о питањима у вези са предложеним законом, ако то комисија буде тражила. Комисија у свој извјештај укључује закључке и резултате јавног саслушања и у анексу прилаже радове и материјале поднесене током њеног трајања. Ако постоји, прилаже се и транскрипт расправе.

  • Предлог закона може поднијети сваки посланик/делегат, комисије домова, заједничке комисије оба дома, домови, као и Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ, у оквиру својих надлежности. Предлог закона подноси се предсједавајућем дома, који га одмах доставља колегијуму дома.
  • Колегијум предлог закона доставља уставноправној комисији ради давања мишљења, а након што одлучи која је комисија надлежна и надлежној комисији.
  • У првој комисијској фази уставноправна комисија разматра усаглашеност предлога закона са Уставом БиХ и правним системом, а надлежна комисија разматра принципе на којима је предлог закона заснован. Обје комисије достављају дому своје позитивно или негативно мишљење.
  • У првом читању у дому се води расправа која се завршава усвајањем или одбијањем предлога закона у првом читању. Ако дом прихвати негативно мишљење уставноправне или надлежне комисије, предложени закон сматра се одбијеним, а ако прихвати позитивно мишљење, сматра са усвојеним у првом читању. Ако не прихвати мишљења комисија, дом тражи да комисије израде ново мишљење засновано на новим смјерницама и роковима које утврди дом.

  • Током друге комисијске фазе, комисија расправља, а затим и гласа о тексту предлога закона и евентуално предложеним амандманима, а након тога и о предлогу закона са прихваћеним амандманима. Амандмане могу доставити посланик/делегат, клуб посланика/народа, ненадлежна комисија, предлагач закона и Савјет министара БиХ.
  • У другом читању на сједници дома расправља се о предлогу закона и извјештају надлежне комисије те евентуалним амандманима достављеним у пленарној фази. Посланици/делегати и клубови посланика/народа могу предлагати амандмане који оспоравају амандмане које је комисија усвојила. Након што се гласало о амандманима, гласа се о предлогу закона у његовом коначном тексту. Ако текст предлога закона усвоји један дом, предлог закона упућује се другом дому, гдје се процедура у потпуности понавља.

  • Закон се сматра донесеним када га оба дома усвоје у идентичном тексту. Ако то није случај, оснива се заједничка комисија за усаглашавање која настоји да постигне споразум о идентичном тексту. Ако један од домова не усвоји извјештај заједничке комисије, предлог закона сматра се одбијеним.

    Усвојени закон објављује се у Службеном гласнику БиХ.

Десно