MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)

PREDSJEDAVAJUĆA: Pandurević, Aleksandra
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE: Čolak, Bariša
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE: Genjac, Halid
KONTAKT
  • Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)

    Sekretarka:

 

Nadležnosti


Parlamentarna skupština Organizacije za saradnju i sigurnost u Evropi (OSCE)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe


Parlamentarna skupština OSCE-a (PSOSCE) je parlamentarna dimenzija OSCE-a kao organizacije osnovane u vrijeme hladnog rata koja je služila prije svega kao forum za dijalog Istoka i Zapada. Skupština je uspostavljena na Pariskom samitu 1990.godine s primarnim ciljem da promovira učešće parlamenata zemlja članica u radu OSCE-a i vremenom se razvila u veoma aktivnog i uvaženog člana OSCE-ove porodice. Njen glavni zadatak je da omogući dijalog između parlamenata, što predstavlja važan aspekt sveukupnih napora u suočavanju sa izazovima demokratije svuda gdje je OSCE prisutan.

Parlamentarna skupština OSCE-a broji 320 članova iz 56 zemalja, koji su mandate dobili od svojih nacionalnih parlamenata i koji se sastaju tri puta godišnje kako bi diskutirali o pitanjima važnim za aktivnosti i nastojanja OSCE-a. Članovi Skupštine pripremaju deklaracije, saopćenja i preporuke upućene vladama, skupštinama i civilnom društvu o značajnim pitanjima vezanim za promociju ljudskih prava i osnovnih sloboda, ekonomske i ekološke saradnje i vojno-sigurnosnih pitanja. Članovi Skupštine i u svojim matičnim skupštinama raspravljaju o temama koje se tiču OSCE-a.

Danas svaka skupština u svom članstvu ima stručnjake OSCE-a koji su u poziciji da podrže i utiču na politiku OSCE-a. U tom smislu, njihov rad povećava političku odgovornost i legitimitet OSCE-a, a s druge strane poboljšava transparentnost OSCE-ovog rada u svim sektorima. Poseban značaj PSOSCE-a ima u nadgledanju, naročito parlamentarnih, izbora u regionu gdje je OSCE prisutan. Program angažira članove parlamenata zemalja članica da kao stručni posmatrači vode OSCE-ove izborne projekte.

Članovi Skupštine također prate i način na koji OSCE izvršava preuzete obaveze učešćem na tematskim seminarima i konferencijama koje Skupština redovno organizira. Ove rasprave između zasjedanja Skupštine posvećene su specifičnim temama kojima se OSCE bavi, kao što su: sigurnost, manjine, migracije, organizirani kriminal i korupcija itd. Također se bave i regionalnim pitanjima, uključujući izgradnju demokratije u kavkaskom i balkanskom regionu, transazijskom dimenzijom OSCE-a, kao mediteranskim i arktičkim regionom. Nadalje, OSCE svake druge godine organizira i konferencije s ekonomskom tematikom.

Sve rasprave u okviru OSCE-a pružaju parlamentarcima mogućnost razmjene mišljenja s kolegama i međunarodnim stručnjacima i produbljivanja svog razumijevanja pitanja značajnih za OSCE u širem kontekstu principa Organizacije i sveobuhvatnog principa sigurnosti. Parlamentarna skupština OSCE-a održava redovnu zvaničnu i nezvaničnu komunikaciju i saradnju s drugim institucijama OSCE-a, ali i blisku saradnju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope, Skupštinom Zapadnoevropske unije, Evropskim parlamentom i Interparlamentarnom skupštinom Zajednice nezavisnih država, koji imaju status posmatrača u PSOSCE .
Bosna i Hercegovina kao zemlja članica OSCE-a ima pravo na imenovanje tri člana Parlamentarne skupštine BiH za predstavnike u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a.
Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a čini tročlana delegacija, a članovi su istovremeno raspoređeni u komitete PSOSCE-a:

- Opći komitet za politička pitanja i sigurnost
- Opći komitet za ekonomska pitanja, nauku,tehnologiju i okoliš
- Opći komitet za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

Stalna delegacija PSBiH daje veliki doprinos radu PSOSCE-a i putem aktivnog učešća u izbornim posmatračkim misijama, kako u regionu, tako i drugim evropskim zemljama.

Zemlje članice OSCE-a: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kanada, Kazahstan, Kipar, Kirgistan, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Španija, Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Uzbekistan

Službeni jezici PS OSCE: engleski, franucski, njemački, italijanski, ruski i španski