MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)

PREDSJEDAVAJUĆI: Zrno, Branko
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Mehmedović, Šemsudin
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Ljubičić, Drago
ČLANOVI: Mehmedović, Šemsudin
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Organizacije za saradnju i sigurnost u Evropi (OSCE)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe


Parlamentarna skupština OSCE-a (PSOSCE) je parlamentarna dimenzija OSCE-a kao organizacije osnovane u vrijeme hladnog rata koja je služila prije svega kao forum za dijalog Istoka i Zapada. Skupština je uspostavljena na Pariskom samitu 1990.godine s primarnim ciljem da promovira učešće parlamenata zemlja članica u radu OSCE-a i vremenom se razvila u veoma aktivnog i uvaženog člana OSCE-ove porodice. Njen glavni zadatak je da omogući dijalog između parlamenata, što predstavlja važan aspekt sveukupnih napora u suočavanju sa izazovima demokratije svuda gdje je OSCE prisutan.

Parlamentarna skupština OSCE-a broji 320 članova iz 56 zemalja, koji su mandate dobili od svojih nacionalnih parlamenata i koji se sastaju tri puta godišnje kako bi diskutirali o pitanjima važnim za aktivnosti i nastojanja OSCE-a. Članovi Skupštine pripremaju deklaracije, saopćenja i preporuke upućene vladama, skupštinama i civilnom društvu o značajnim pitanjima vezanim za promociju ljudskih prava i osnovnih sloboda, ekonomske i ekološke saradnje i vojno-sigurnosnih pitanja. Članovi Skupštine i u svojim matičnim skupštinama raspravljaju o temama koje se tiču OSCE-a.

Danas svaka skupština u svom članstvu ima stručnjake OSCE-a koji su u poziciji da podrže i utiču na politiku OSCE-a. U tom smislu, njihov rad povećava političku odgovornost i legitimitet OSCE-a, a s druge strane poboljšava transparentnost OSCE-ovog rada u svim sektorima. Poseban značaj PSOSCE-a ima u nadgledanju, naročito parlamentarnih, izbora u regionu gdje je OSCE prisutan. Program angažira članove parlamenata zemalja članica da kao stručni posmatrači vode OSCE-ove izborne projekte.

Članovi Skupštine također prate i način na koji OSCE izvršava preuzete obaveze učešćem na tematskim seminarima i konferencijama koje Skupština redovno organizira. Ove rasprave između zasjedanja Skupštine posvećene su specifičnim temama kojima se OSCE bavi, kao što su: sigurnost, manjine, migracije, organizirani kriminal i korupcija itd. Također se bave i regionalnim pitanjima, uključujući izgradnju demokratije u kavkaskom i balkanskom regionu, transazijskom dimenzijom OSCE-a, kao mediteranskim i arktičkim regionom. Nadalje, OSCE svake druge godine organizira i konferencije s ekonomskom tematikom.

Sve rasprave u okviru OSCE-a pružaju parlamentarcima mogućnost razmjene mišljenja s kolegama i međunarodnim stručnjacima i produbljivanja svog razumijevanja pitanja značajnih za OSCE u širem kontekstu principa Organizacije i sveobuhvatnog principa sigurnosti. Parlamentarna skupština OSCE-a održava redovnu zvaničnu i nezvaničnu komunikaciju i saradnju s drugim institucijama OSCE-a, ali i blisku saradnju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope, Skupštinom Zapadnoevropske unije, Evropskim parlamentom i Interparlamentarnom skupštinom Zajednice nezavisnih država, koji imaju status posmatrača u PSOSCE .
Bosna i Hercegovina kao zemlja članica OSCE-a ima pravo na imenovanje tri člana Parlamentarne skupštine BiH za predstavnike u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a.
Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a čini tročlana delegacija, a članovi su istovremeno raspoređeni u komitete PSOSCE-a:

- Opći komitet za politička pitanja i sigurnost
- Opći komitet za ekonomska pitanja, nauku,tehnologiju i okoliš
- Opći komitet za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

Stalna delegacija PSBiH daje veliki doprinos radu PSOSCE-a i putem aktivnog učešća u izbornim posmatračkim misijama, kako u regionu, tako i drugim evropskim zemljama.

Zemlje članice OSCE-a: Albanija, Andora , Armenija , Austrija , Azerbejdžan , Belgija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bjelorusija , Bosna i Hercegovina , Bugarska, Crna Gora, Češka Republika , Danska , Estonija , Finska, Francuska , Grčka, Gruzija, Holandija, Hrvatska , Irska, Island , Italija , Kanada, Kazahstan, Kipar , Kirgistan , Latvija , Lihtenštajn , Litvanija , Luksemburg, Mađarska , Malta , Moldavija, Monako, Norveška , Njemačka, Poljska , Portugal, Rumunija , Ruska Federacija, San Marino, Sjedinjene Američke Države , Slovačka Republika , Slovenija , Srbija, Sveta Stolica, Španija , Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska , Ukrajina , Ujedinjeno Kraljevstvo, Uzbekistan

Službeni jezici PS OSCE: engleski, franucski, njemački, italijanski, ruski i španski
Ostale aktivnosti