MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

PREDSJEDAVAJUĆI: Čović, Dragan
ZAMJENICI PREDSJEDATELJA: Genjac, Halid
Majkić, Dušanka
KONTAKT

 

Nadležnosti


Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe


Parlamentarna skupština OESS-a (PS OESS) je parlamentarna dimenzija OESS-a kao organizacije osnovane u vrijeme hladnog rata, koja je prije svega služila kao forum za dijalog Istoka i Zapada. Skupština je uspostavljena na Pariškom sastanku na vrhu 1990. godine s primarnim ciljem da promiče sudjelovanje parlamenata zemalja članica u radu OESS-a, i vremenom se razvila u veoma aktivnog i uvaženog člana OESS-ove obitelji. Njen glavni zadatak je omogućiti dijalog između parlamenata, što predstavlja važan aspekt cjelokupnih napora u suočavanju s izazovima demokracije svugdje gdje je OESS prisutan.

Parlamentarna skupština OESS-a broji 320 članova iz 56 zemalja, koji su mandate dobili od svojih nacionalnih parlamenata i koji se sastaju tri puta godišnje kako bi raspravljali o pitanjima bitnim za aktivnosti i nastojanja OESS-a. Članovi Skupštine pripremaju deklaracije, priopćenja i preporuke upućene vladama, parlamentima i civilnom društvu o značajnim pitanjima vezanim uz promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, gospodarske i ekološke suradnje te vojno-sigurnosna pitanja. Članovi Skupštine i u svojim matičnim parlamentima raspravljaju o temama koje se tiču OESS-a.

Danas svaki parlament u svome članstvu ima OESS-ove stručnjake koji su u mogućnosti podržati i utjecati na politiku OESS-a. U tom smislu, njihov rad povećava političku odgovornost i legitimitet OESS-a, a s druge strane poboljšava transparentnost OESS-ovog rada u svim sektorima. Poseban značaj PS OEES-a je u nadgledanju, naročito parlamentarnih, izbora u regiji u kojoj je OESS prisutan. Program angažira članove parlamenata zemalja članica da, u svojstvu stručnih promatrača, vode OESS-ove izborne projekte.

Članovi Skupštine također prate i način na koji OESS izvršava preuzete obveze sudjelovanjem na tematskim seminarima i konferencijama koje Skupština redovito organizira. Ove rasprave između zasjedanja Skupštine posvećene su specifičnim temama kojima se bavi i OESS, kao što su: sigurnost, manjine, migracije, organizirani kriminal i korupcija itd. Također se bave i regionalnim pitanjima, uključujući izgradnju demokracije u kavkaskoj i balkanskoj regiji, transazijskoj dimenziji OESS-a, te mediteranskoj i arktičkoj regiji. Nadalje, OESS svake druge godine organizira i konferencije s ekonomskom tematikom.

Sve rasprave unutar OESS-a pružaju parlamentarcima mogućnost da razmijene mišljenja s kolegama i međunarodnim stručnjacima i da prodube svoje razumijevanje pitanja od značaja za OESS u širem kontekstu načela Organizacije i sveobuhvatnog načela sigurnosti. Parlamentarna skupština OESS-a redovito održava službenu i neslužbenu komunikaciju i suradnju s drugim institucijama OESS-a, ali i blisku suradnju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Skupštinom Zapadnoeuropske unije, Europskim parlamentom i Interparlamentarnom skupštinom Zajednice nezavisnih država, koji imaju status promatrača u PS OESS-a .
Bosna i Hercegovina, kao zemlja članica OESS-a, ima pravo imenovati tri člana Parlamentarne skupštine BiH predstavnicima u Parlamentarnoj skupštini OESS-a.
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a ima tri člana koji su istodobno raspoređeni u odbore PS OESS-a: 

- Opći odbor za politička pitanja i sigurnost
- Opći odbor za ekonomska pitanja, znanost, tehnologiju i okoliš
- Opći odbor za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

Stalno izaslanstvo PSBiH daje je veliki doprinos radu PS OESS-a i aktivnim sudjelovanjem u izbornim promatračkim misijama, kako u regiji tako i drugim europskim zemljama.


Zemlje članice OESS-a: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Belgija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Nizozemska, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kanada, Kazahstan, Cipar, Kirgistan, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Uzbekistan

Službeni jezici u PS OESS-a: engleski, franucski, njemački, talijanski, ruski i španjolski.