MENI

Administrativna komisija Predstavničkog doma

 

Nadležnosti

Administrativna komisija Predstavničkog doma:

  • usvaja akte koji reguliraju visinu naknade i plaće poslanika u Domu, plaće službenika koje imenuje Kolegij, kao i nadoknade za specifične materijalne troškove poslanika i službenika u Domu, plaće rukovodećih radnika, te usvaja relevantne akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i nadoknadama za materijalne i druge troškove;
  • u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Doma naroda priprema i dostavlja budžet Doma i zajednički budžet Parlamentarne skupštine BiH Vijeću ministara BiH do 1. septembra svake godine, kako bi bio uvršten u prijedlog budžeta institucija BiH za sljedeću godinu i utvrđuje upotrebu ovih sredstava;
  • u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Doma naroda, razmatra izvještaje o izvršenju budžeta odobrenog za Parlamentarnu skupštinu BiH i o tome obavještava Dom;
  • utvrđuje nadoknade i dnevnice za stručnjake i svjedoke;
  • obavlja sve aktivnosti u vezi s upotrebom stanova za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini BiH i raspolaže stanovima; odlučuje o njihovoj dodjeli na upotrebu, zamjenu i jednokratni prijenos prava korištenja u skladu sa zakonom;
  • odlučuje o dodjeli privremenog smještaja za zaposlene poslanike i Sekretarijat;
  • daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata;
  • daje prijedloge i mišljenja o promjeni organizacije Sekretarijata;
  • definira uvjete za korištenje automobila u vršenju službenih dužnosti.

 

Komisija razmatra druga administrativna pitanja u nadležnosti Doma, u skladu s ovim poslovnikom.

Komisija izvještava Dom svakih šest mjeseci o svojim aktivnostima.