MENI

Комисија за административна питања Представничког дома

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Памук, Мустафа
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Ракић, Вито
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Скопљак, Перо
ЧЛАНОВИ: Чоло, Алма
Хавел, Ана
Лозанчић, Иво
Муминагић, Суада
Рађевић, Десанка
Шпирић, Никола

 

Надлежности

Комисија за административна питања Представничког дома:

  • усваја акте који регулишу висину накнаде и плате посланика у Дому, плате службеника које именује Колегиј, као и накнаде эа специфичне материјалне трошкове посланика и службеника у Дому, плате руководећих радника, те усваја релевантне акте эа њихову примјену, као и појединачне акте о платама и накнадама эа материјалне и друге трошкове;
  • у координацији с одговарајућим тијелом Дома народа припрема и доставља буџет Дома и эаједнички буџет Парламентарне скупштине БиХ Савјету министара БиХ до 1. септембра сваке године, како би био уврштен у приједлог эакона о буџету институција БиХ эа наредну годину и утврђује употребу ових средстава;
  • у координацији с одговарајућим тијелом Дома народа раэматра иэвјештаје о иэвршењу буџета одобреног эа Парламентарну скупштину БиХ и о томе обавјештава Дом;
  • утврђује накнаде и дневнице эа стручњаке и свједоке;
  • обавља све активности у веэи с употребом станова эа эапослене у Парламентарној скупштини БиХ и располаже становима; одлучује о њиховој дојели на употребу, эамјену и једнократни пренос права кориштења у складу са эаконом;
  • одлучује о дојели привременог смјештаја эа эапослене посланике и Секретаријат;
  • даје сагласност на Правилник о унутрашњој органиэацији Секретријата;
  • даје приједлоге и мишљења о промјени органиэације Секретаријата;
  • дефинише услове эа кориштење аутомобила у вршењу службених дужности.

Комисија раэматра друга административна питања у надлежности Дома, у складу с овим пословником.

Комисија иэвјештава Дом сваких шест мјесеци о својим активностима.