MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDAVAJUĆI:

Jusić, Nedžad

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG:

Grbić, Marija

DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG:

Ibrahimagić, Vasilija

ČLANOVI: Bicaj, Halil
Finci, Jakob
Knežiček, Tihomir
Kovč, Darko
Manzalović Šalaka, Jovanka
Milivojević, Iren
Redžić, Hidajeta *
Svatok, Andrija
Tomašević, Neđeljko *
Varan, Hakan
KONTAKT

 

Nadležnosti

Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 12/03, 76/05 i 93/08), Vijeće nacionalnih manjina BiH definirano je kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini BiH o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Prema odredbama ovog zakona, Vijeće nacionalnih manjina BiH može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih komisija i Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, kada one raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Zakonom su utvrđena prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina te obaveze organa vlasti u Bosni i Hercegovini da poštuju i štite, čuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine, koji je državljanin Bosne i Hercegovine. Zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda tih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope direktno se primjenjuje i sastavni je dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine.

Zakonom su priznate sljedeće nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini: Albanci, Austrijanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH, broj 38/06), usvojenom u aprilu 2006. godine, Parlamentarna skupština BiH propisala je da Vijeće nacionalnih manjina BiH čini po jedan predstavnik svake nacionalne manjine iz člana 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Parlamentarna skupština BiH odlukom imenuje članove Vijeća nacionalnih manjina BiH, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, koja je, u fazi izbora kandidata, dužna da se savjetuje s udruženjima nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.

Prvi saziv Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovan je odlukom Predstavničkog doma na sjednici održanoj 12, 13. i 17. decembra 2007. i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 31. januara 2008.

Tom odlukom oba doma Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovani su: Halil Bicaj (Albanac), Jovanka Manzalović Šalaka (Čehinja), Tihomir Knežiček (Italijan), Jakob Finci (Jevrej), Vasilija Ibrahimagić (Makedonka), Nedžad Jusić (Rom), Andrija Svatok (Ukrajinac), Iren Milivojević (Mađarica), Darko Kovč (Poljak) i Marija Grbić (Slovenka).

Na konstituirajućoj sjednici prvog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, održanoj 23. aprila 2008, za predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina BiH izabran je predstavnik romske nacionalne manjine Nedžad Jusić, za prvu zamjenicu predsjedavajućeg predstavnica slovenske nacionalne manjine Marija Grbić, a za drugu zamjenicu predsjedavajućeg predstavnica makedonske nacionalne manjine Vasilija Ibrahimović.

Sastav članova prvog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH dopunjen je Odlukom Doma naroda usvojenom 18. juna 2009. i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 24. juna 2009. (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/09). Ovom odlukom za članicu Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovana je Hidajeta Redžić (Crnogorka)*, i to na period do 30. aprila 2010. Istom odlukom za člana Vijeća nacionalnih manjina BiH od 1. maja 2010. do kraja mandata izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH u tom sazivu imenovan je Neđeljko Tomašević (Crnogorac)*.

Sastav članova prvog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH dopunjen je i Odlukom Predstavničkog doma na sjednici održanoj 22. jula 2009. i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH 23. jula 2009. (“Službeni glasnik BiH, broj 59/09). Ovom odlukom Parlamentarna skupština BiH je za člana Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovala predstavnika turske nacionalne manjine Hakana Varana.