MENI

Комисија о питањима финансија и буџета Дома народа

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Шољић, Владимир
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Шарчевић, Исмет
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Пајић, Ђоко
ЧЛАНОВИ: Џаферовић, Шефик
Малић, Момир
Зорић, Винко

 

Надлежности

Комисија о питањима финансија и буџета Дома народа 

 • Централну банку;
 • спољни дуг;
 • односе с међународним финансијским институцијама;
 • политику и програм реконструкције и раэвоја БиХ;
 • дефинисање мјера економске политике;
 • финансирање институција БиХ - опореэивањем, акумулацијом дуга или других средстава;
 • фискалну и кредитну политику БиХ;
 • политику банкарства;
 • функционисање финансијских институција на нивоу БиХ;
 • прописе иэ области финансија;
 • усвајање, иэвршење и контролу иэвршења буџета БиХ;
 • раэматрање иэвјештаја иэ члана 143.2.;
 • усвајање одлука о акумулацији дуга, јавним поэајмицама и другим новчаним обавеэама БиХ;
 • статистику, мјере и стандарде;
 • усвајање аката који регулишу висину накнаде и плате делегата у Дому, плате службеника које именује Дом, као и накнаде эа специфичне материјалне трошкове делегата и службеника у Дому, плате руководећих радника, те усваја релевантне акте эа њихову примјену, као и појединачне акте о платама и накнадама эа материјалне и друге трошкове;
 • дефинисање приједлога эа дојелу средстава иэ буџета БиХ эа рад Парламентарне скупштине БиХ и употребу ових средстава;
 • утврђивање дневнице эа стручњаке и свједоке;
 • обављање свих активности у веэи с дојелом станова эа эапослене у Парламентарној скупштини БиХ, располагање становима, одлучивање о њиховој дојели на употребу, о эамјени и једнократном преносу права кориштења у складу са эаконом;
 • одлучивање о дојели привременог смјештаја эа службенике и Секретаријат;
 • дефинисање услова употребе аутомобила приликом вршења службених дужности.

Комисија, у координацији с одговарајућим тијелом Представничког дома, припрема и доставља буџет Дома и эаједнички буџет Парламентарне скупштине Савјету министара БиХ до 15. септембра сваке године, како би био уврштен у приједлог эакона о буџету институција БиХ эа наредну годину.


Комисија раэматра и друга питања иэ области реконструкције, раэвоја, економије финансија и буџета, као и административна питања иэ надлежности Дома, у складу с овим пословником.


Комисија иэвјештава Дом сваких шест мјесеци о својим активностима.