MENI
8.7.2009

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA IKT TEHNOLOGIJA PSBiH 2009 - 2013. U ZAVRŠNOJ FAZISredinom februara u Parlamentarnoj skupštini BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, počela je izrada Strategije razvoja informaciono komunikacijskih tehnologija za period 2009-2013. godine (IKT). Kao prioriteti i projekti na kojima se inzistira u Strategiji  navode se upravljanje ljudskim resursima, IT service menagment, sistem za upravljanje dokumentima (DMS), automatizacija sektora, uspostava e-zakonodavstva, interna televizija, e-parlament, digitalizacija arhiva i informacijsko-tehnološka edukacija.
Strateški ciljevi u Strategiji podrazumijevaju povećanje osposobljenosti zaposlenih, poslanika i delegata u primjeni novi IKT tehnologija, stvaranje IKT sistema koji će odgovarati sadašnjim i budućim potrebama PSBiH kao i da upotreba IKT tehnologija omogući efikasnu i demokratski odgovornu komunikaciju svih njenih korisnika.
Planirano je da se Sekretarijatu PSBiH Strategija razvoja informaciono komunikacijskih tehnologija PSBiH za period 2009-2013. godine dostavi na uvid do kraja jula. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću