MENI
19.12.2017

Izašao prvi broj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini

Iz štampe je izašao prvi broj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini, zajednička publikacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja obuhvata izvještaje o svim značajnijim aktivnostima koje su ove četiri zakonodavne institucije provele u procesu evropskih integracija od januara do decembra ove godine.

Ovaj Bilten, čije je štampanje podržala Evropska unija (EU) u okviru realizacije Twinning light projekta „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini“, na udarnim stranama donosi tekst o ulozi bh. parlamenata u procesu integriranja u EU, u kome će, kako se navodi, zakonodavne institucije imati niz važnih zadataka u oblastima ustavnih pitanja, usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, nadzor (provođenje/kontrola) cijelog procesa EU integracija, uspostavljanje interparlamentarne saradnje i informiranje građana o procesu EU integracija naše zemlje.

U Biltenu se objavljuju izvještaji sa najvažnijih sastanaka zvaničnika bh. parlamenata sa predstavnicima institucija EU, kao i opširan članak o konferenciji kojom su u junu ove godine u Parlamentarnoj skupštini BiH obilježene dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU.

Objavljeni su i izvještaji o sastancima Parlamentarnog foruma za evropske integracije, kojeg čine članovi komisija/odbora za evropske integracije bh. parlamenata, kao i tekst o seriji okruglih stolova koje je širom BiH, s ciljem otvaranja dijaloga o svim aspektima procesa evropskih integracija, organizirala Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.  

U Biltenu se mogu pronaći i informacije o istorijatu odnosa naše zemlje i EU, najava važnijih događaja u vezi s procesom evropskih integracija u narednom tromjesečju, kao i leksikon EU termina.

Kako je najavio Uređivački odbor Biltena, ova publikacija bi u narednom periodu trebalo da izlazi jednom u tri mjeseca. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću