MENI
21.6.2017

Službenici Parlamentarne skupštine BiH učestvovali na radionici o aktivnostima informiranja u vezi sa Evropskom unijom parlamenta države članice

U Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) u Banjaluci tokom protekla dva dana održana je radionica o informativnim aktivnostima država članica Evropske unije na kojem su Parlamentarnu skupštinu BiH predstavljali šef Odjela za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije (EU) u Sektoru za EU Omar Filipović i službenik Odjela za informiranje Sektora za odnose s javnošću Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Zoran Brkić.

Radionica je organizirana u okviru Twinning light projekta pod nazivom „Podrška  administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za evropske integracije u parlamentima u BiH“ i imala je za cilj upoznavanje učesnika o praksama informiranja o evropskim poslovima u parlamentima članicama EU, kao i razmjenu mišljenja o mogućem zajedničkom biltenu o EU parlamenata u BiH.

Govoreći u ime Narodne skupštine Mađarske, čiji eksperti implementiraju ovaj Twinning projekat, šef Odjela za EU Direkcije za vanjske poslove Narodne skupštine Mađarske Krisztián Kovács i njegova zamjenica Zsuzsanna Rostási – Szabó prezentirali su smjernice proistekle iz preporuka za parlamente u BiH u Twinning projektu koji je proveden u periodu od 2014. do 2016. godine. Kako su pojasnili, parlamenti treba da imaju ključnu ulogu u komunikaciji sa EU, što, kako su naglasili, znači da parlamenti trebaju pružati informacije javnosti o aktivnostima vezanim za EU u cilju podizanja opće svijesti o procesu integracija u EU.

Odgovornost parlamenata, rečeno je tokom dvodnevne radionice, ogleda se i u pružanju nepristrasne slike o mogućnostima i potencijalnim izazovima evropskih integracija. S tim u vezi rečeno je da zaposleni u parlamentima moraju izabranim zvaničnicima pružati redovne i sveobuhvatne informacije o razvoju događaja u procesu EU integracija, naročito s aspekta uloge parlamenata u tom procesu.

U vezi s mogućnošću izdavanja zajedničkog biltena o procesu evropskih integracija BiH, učesnici su postigli saglasnost da o tom pitanju detaljno informiraju rukovodstva parlamenata u BiH, te izložili prijedloge strukture i sadržaja budućeg biltena. Naglašena je i potreba izrade protokola o saradnji parlamenata na ovom pitanju, o čijem sadržaju bi se izjasnili sekretari parlamenata.   

Učesnici su prezentirani i načine uvođenja parlamentarnih instrumenata i praksi za informiranje u vezi sa EU, rezultati istraživanja Konferencije parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (COSAC) o komunikacionim  aktivnostima parlamenata vezano za EU, rezultati istraživanja o pisanim informativnim materijalima nacionalnih parlamenata u vezi sa EU pitanjima, kao i prakse Narodne skupštine Mađarske u pružanju informacija vezanih za EU.

Osim službenika PSBiH, na radionici su učestvovali i službenici NSRS, Parlamenta Federacije BiH i Vijeća naroda RS. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću