MENI

45. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

5.11.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  44. sjednice Komisije;
 2. Realiziranje ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o krivičnom postupku; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku; predlagač Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansiraju političkih partija; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 10. Prijedlog zakona o duhanu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 11. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 12. Prijedlog zakona o izmjernama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiotelevizisjkom servisu Bosne i Hercegovine; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kumunikacijama; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 16. Utvrđivanje mišljenja na Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-12/09 od  7.10.2009. godine, o Zahtjevu grupe poslanika Predstavničkog doma ii delega Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08 i 35/09) i Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odstustvo u Institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/09);
 17. Konačna informacija o stanju u vezi sa neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti; podnosilac informacije Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;
 18. Ostala pitanja.