MENI

3. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

23.7.2015. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Povjerenstva,
  2. Verificiranje zapisnika sa 2. sjednice Povjerenstva,
  3. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2014. godinu (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje Informacije o sprovedenim aktivnostima na izradi Nacrta strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. i pratećeg akcijskog plana (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje Informacije o procesu koordinacije i donošenja planova borbe protiv korupcije u institucijama BiH (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  6. Razmatranje Informacije o procesu prevencije korupcije i donošenja planova integriteta u institucijama BiH (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  7. Razmatranje Izvješća o sprovedbi Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  8. Razmatranje Informacije o trenutačnom statusu aktivnosti u pogledu sprovedbe GRECO preporuka u Bosni i Hercegovini (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  9. Razmatranje Informacije o sudjelovanju na Međunarodnoj konferenciji „Transparentnost i odgovornost za djelotvoran nadzor: uloga parlamenta“ (sačinitelj: član Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Darko Babalj),
  10. Tekuća pitanja.