MENI
21.6.2017.

Službenici Parlamentarne skupštine BiH sudjelovali na radionici o aktivnostima informiranja u svezi sa Europskom unijom parlamenta države članice

U Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) u Banjaluci tijekom protekla dva dana održana je radionica o informativnim aktivnostima država članica Europske unije na kojem su Parlamentarnu skupštinu BiH predstavljali šef Odjela za europske poslove, koordinaciju i programe potpore Europske unije (EU) u Sektoru za EU Omar Filipović i službenik Odjela za informiranje Sektora za odnose s javnošću Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Zoran Brkić.

Radionica je organizirana u okviru Twinning light projekta pod nazivom „Potpora administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za europske integracije u parlamentima u BiH“ i imala je za cilj upoznavanje sudionika o praksama informiranja o europskim poslovima u parlamentima članicama EU, kao i razmjenu mišljenja o mogućem zajedničkom biltenu o EU parlamenata u BiH.

Govoreći u ime Narodne skupštine Mađarske, čiji eksperti implementiraju ovaj Twinning projekat, šef Odjela za EU Direkcije za vanjske poslove Narodne skupštine Mađarske Krisztián Kovács i njegova zamjenica Zsuzsanna Rostási – Szabó prezentirali su smjernice proistekle iz preporuka za parlamente u BiH u Twinning projektu koji je proveden u razdoblju od 2014. do 2016. godine. Kako su pojasnili, parlamenti treba da imaju ključnu ulogu u komunikaciji sa EU, što, kako su naglasili, znači da parlamenti trebaju pružati informacije javnosti o aktivnostima vezanim za EU u cilju podizanja opće svijesti o procesu integracija u EU.

Odgovornost parlamenata, rečeno je tijekom dvodnevne radionice, ogleda se i u pružanju nepristrasne slike o mogućnostima i potencijalnim izazovima europskih integracija. S tim u svezi rečeno je da zaposleni u parlamentima moraju izabranim dužnosnicima pružati redovite i sveobuhvatne informacije o razvoju događaja u procesu EU integracija, naročito s aspekta uloge parlamenata u tom procesu.

U svezi s mogućnošću izdavanja zajedničkog biltena o procesu europskih integracija BiH, sudionici su postigli suglasnost da o tom pitanju detaljno informiraju vodstva parlamenata u BiH, te izložili prijedloge strukture i sadržaja budućeg biltena. Naglašena je i potreba izrade protokola o suradnji parlamenata na ovom pitanju, o čijem sadržaju bi se očitovali tajnici parlamenata.   

Sudionicima su prezentirani i načine uvođenja parlamentarnih instrumenata i praksi za informiranje u svezi sa EU, rezultati istraživanja Konferencije parlamentarnih odbora za europske poslove parlamenata država članica EU (COSAC) o komunikacijskim aktivnostima parlamenata vezano za EU, rezultati istraživanja o pisanim informativnim materijalima nacionalnih parlamenata u svezi sa EU pitanjima, kao i prakse Narodne skupštine Mađarske u pružanju informacija vezanih za EU.

Osim službenika PSBiH, na radionici su sudjelovali i službenici NSRS, Parlamenta Federacije BiH i Vijeća naroda RS. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću