MENI

6. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

17.2.2016. 13:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika sa 5. sjednice Povjerenstva,
 2. Izbor drugog zamjenika predsjedateljice Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, 
 3. Razmatranje Informacije po inicijativi za zaključivanje memoranduma o suradnji između Ureda za reviziju institucija BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Koordinacijski odbor vrhovnih institucija za reviziju),
 4. Razmatranje Informacije o dokumentu koordinacija politika prevencije korupcije (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 5. Razmatranje Izvješća o sprovedbi Zakona zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH u 2015. godini (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 6. Razmatranje zahtjeva za ispunjavanje obaveza iz Strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. i Akcijskog plana za sprovedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije)
 7. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu (sačinitelj: Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 8. Razmatranje Prijedloga Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 10. Razmatranje Informacije u svezi s aktivnostima vezanim za uspostavu Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini BiH (sačinitelj: tajnik Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 11. Tekuća pitanja.