MENI

41. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

21.7.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o najavljenoj posjeti KPZ-u Sarajevo, odjeljenje Ustikolina
  3. Usvajanje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Foča
  4. Tekuća pitanja
    a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za juli i august 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE