MENI

40. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

6.6.2014 10:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 39. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Predstavka zatvorenika KPZ-a Zenica koju je Nezevisna komisija zaprimila 23.04.2014.godine broj: 05/6-50-17-3-2/14;
  3. Utvrđivanje Radnog naloga o posjeti KPZ Sarajevo, Odjeljenje Ustikolina;
  4. Prestavka pritvorenika Pritvorske jedinice Zavoda za izvšenje krivičnih sanskcija broj:11-15-1-3035-10/14 od 19.05.2014. godine koju je Nezavisna komisija zaprimila 25.05.2014. godine broj: UP1/05-6-50-17-3-3-14
  5. Tekuća pitanja
    a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za maj 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE