MENI

33. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

22.7.2013 9:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Utvrđivanje finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2014. godinu;
  3. Informacija o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2012. godinu na 49. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja je održana 08.07.2013. god;
  4. Rezultati istraživanja Istarživačkog sektora Parlamentarne skupštine BiH broj 03/10-50-19-121-23/13 od 28. 06.2013. godine a vezano za zahtjev koji je Nezavisna komisija uputila 08.05.2013. god;
  5. Tekuća pitanja
    a.) Utvrđivanje Plana aktivnosti za august 2013. godine

ODRŽANE SJEDNICE