MENI

30. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

28.2.2013 12:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 29. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2012. godinu;
  3. Usvajanje Plana rada Nezavisne komisije za 2013. godinu;
  4. Dopis Zajedničkoj komisiji za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku u skladu sa zaključkom sa 18. sjednice Doma naroda PS BiH od 19. 07.2012. broj 02-50-6-16-18,6/12 a vezano za povratnu informaciju o realizaciji preporuka koje se odnose na nedostake uočene za vrijeme posjeta kazneno-popravnim zavodima u BiH
  5. Razmatranje pisma R. S., zatvorenika u KPZ-u Foča, broj: 03- 952/07 od 29.01.2013. godine a koje je Nezavisna komisija zaprimila 07.02.2013. godine broj: 05/6-50-17-208/13
  6. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE