MENI

15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (21.02. i 07.03.2002.)

21.2.2002

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnik 14. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 3. Imenovanjer članova za zajedničke komisije oba Doma Parlamentarne skupštine BiH za postizanje sporazuma o istovjetnom tekstu:
  a)    Zakon o državnoj službi u institucijama BiH
  b)    Zakon o zaštiti potrošaća u BiH
  c)    Zakon o autorskom pravu i drugim pravima u Bosni i Hercegovini
  d)    Zakon o pravobranilaštvu u BiH
 4. Izjašnjenje  o razmatranju po članu 100 Poslovnika Doma naroda Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH - predlagači delegati Sejfudin Tokić i Goran Turjačanin
 5. Izjašnjenje o razmatranju po članu 100. Poslovnika Doma naroda Zakona o administrativnim taksama i Tarifa administrativnih taksi - predlagači delegati Sejfudin Tokić i Goran Turjačanin
 6. Izjašnjenje o razmatranju po članu 100. Poslovnika Doma naroda Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama - predlagači delegati Sejfudin Tokić i Goran Turjačanin
 7. Izjašnjenje o razmatranju po članu 100. Poslovnika Doma naroda Zakona o osnivanju instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine -predlagači delegati Sejfudin Tokić i Goran Turjačanin
 8. Izjašnjenje o razmatranju po članu 100. Poslovnika Doma naroda Zakona o sudu BiH - predlagači delegati Sejfudin Tokić i Goran Turjačanin
 9. Izjašnjenje o razmatranju po članu 100 Poslovnika o radu Doma naroda Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine-predlagači Sejfudin Tokuć i Goran Turjačanin
 10. Izjašnjenje  o razmatranju po članu 100 Poslovnika Doma naroda Zakona o prenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u  Bosni i Hercegovini – predlagač Vijeće ministara BiH
 11. Izjašnjenje Doma naroda da se  Zakon o namjeni i korištenju imovine koju Bosna i Hercegovina dobiva po Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše SFRJ razmatra po članu 99 Poslovnika - predlagač Vijeće ministara  BiH 
 12. Zakon o društvu crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH - prvo čitanje
 13. Prijedlog Zakona o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara BiH - drugo čitanje
 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci u Bosni i Hercegovini  - predlagač Predsjedništvo BiH - prvo čitanje
 15. Prijem Bosne i Hercegovine u Vijeće Evrope
  a)     Izvještaj o radu Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope za period od juni 2001-januar 2002.godine
  b)     Mišljenje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Vijeću Evrope, Br.234 (2002), usvojeno od Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, 22.januara 2002.godine
 16. Aneks o postupanju službenika institucija BiH i entiteta prema osobama iz tzv.Alžirske grupe - podnosilac Vijeće ministara
 17. Zakon o upravnom postupku - predlagač  Vijeće ministara - prvo čitanje
 18. Protokol o osnivanju i funkcioniranju kulturnih centara između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske - Predsjedništvo BiH
 19. Sporazum o saradnji u borbi protiv međunarodnog terorizma, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama i organiziranog kriminala između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske –  Predsjedništvo BiH
 20. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta a koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju – Predsjedništvo BiH
 21. Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na angažiranje djece u oružanom sukobu -  Predsjedništvo BiH
 22. Fakultativni protokol uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena –  Predsjedništvo BiH
 23. Sporazum o razvojnom kreditu broj 3538 (Projekt razvoja zajednice) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj– Predsjedništvo BiH
 24. Sporazum o razvojnom kreditu broj 3533 (Drugi Projekat lokalne inicijative ) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj - Predsjedništvo BiH
 25. Sporazum o razvojnom kreditu broj  3531 BOS (Projekat tehničke za privatizaciju) između BiH I međunarodne asocijacije za razvoj - Predsjedništvo BiH
 26. Zaključci Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku o putovanjima parlamentarne delegacije
 27. Prijedlog Rezolucije o utvrđivanju smjernica za rješavanje pitanja izbjeglica iz Republike Hrvatske-predlagač delegat Nikola Špirić
 28. Prijedlog Rezolucije o politici zdravlja za sve građane Bosne i Hercegovine-predlagač delegat Ibrahim Spahić
 29. Izvještaj o radu Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupšrine Bosne i Hercegovine

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.