MENI

33. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

23.7.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  32. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu sa članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH s Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 5. Prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH, (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj himni BiH (prvo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prvo čitanje), predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 13. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2008. godinu;
 16. Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama podrške miru za period od 1. 7. 2008. do 31.12.2008.;
 17. Izvještaj revizije učinka o temi: Proces zapošljavanja državnih službenika u istitucijama BiH (podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 18. Izvještaj o radu BHRT-a za 2008. godinu i  Upravnog odbora RTVBIH (BHRT) za 2007. i 2008. godinu;
 19. Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2008. godinu, s pregledom korekcije finansijskih izvještaja BHRT-a za 2007. i 2008. godinu;
 20. Imenovanje predsjedniks, zamjenika predsjednika i članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH (prijedlog Ad hoc Zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana);
 21. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa BiH iz srpskog naroda (rang-lista kandidata Regulatorne agencije za komunikacije BiH); s mišljenjem Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije;
 22. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH (predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku);
 23. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi sa žalbama žena radi prava na naknade plaća za vrijeme porodiljskog odsustva;
 24. Konačan prijedlog autentičnog tumačenja člana 185. stav (1) Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 88/05);
 25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
 26. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA);
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o procjeni uticaja na okolinu u prekograničnom kontekstu – Espo (Finska), 25. februara 1991. godine;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, br. 174. iz 1993. godine, i Preporuka o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, br. 181. iz 1993. godine, Međunarodne organizacije rada;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima, br. 189. iz 1998. godine, Međunarodne organizacije rada;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Preporuke o promoviranju zadruga, br. 193. iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Preporuke koja se odnosi na listu profesionalnih oboljenja, br. 194. iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Preporuke o razvoju ljudskih potencijala, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavršavanju, br. 195. iz 2004. godine, Međunarodne organizacije rada;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Preporuke koja se tiče radnog odnosa, br. 198. iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.