MENI

76. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

21.4.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 75. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobijene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Nike Lozančića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika (zakon broj 01-02-8-24/10, od 23. 3. 2010.),
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika (zakon broj: 01,02-02-5-29/10 od 15.4. 2010.);
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika (zakon broj: 01,02-02-5-30/10 od 15.4. 2010.);
 6. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01-02-9-13/10, od 2. 2. 2010. (drugo čitanje);
 7. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Izvještaja Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona  o autorskim i srodnim pravima – predlagač: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-5/10 od 18. 1. 2010.;
 8. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Izvještaja Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava – predlagač: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-4/10 od 18. 1. 2010.;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović, zakon broj: 01 – 02 – 4 – 25/10, od 24. 3. 2010. (prvo čitanje),
 10. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2009. godinu (materijal broj: 01 – 16 – 1 – 511/10, od 1.4. 2010.),
 11. Finansijskii izvještaji Centralne banke BiH za 2009. godinu (materijal broj: 01 – 16 – 1 – 510/10, od 31. 3. 2010.),
 12. Izvještaj o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01, 02 – 50 – 3 – 506/10., od 30. 3. 2010.,
 13. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009. (materijal broj: 01, 02 – 10 – 473/10, od 22. 3. 2010.),
 14. Izvještaj o radu Agencije za poštanski saobraćaj BiH i finansijski izvještaj za 2009. godinu (materijal broj: 01, 02 – 29 – 464/10, od 19. 3. 2010.),
 15. Izvještaj o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2009. godinu:
  -   Ustavnopravne komisije,
  -   Komisije za vanjske poslove,
  -   Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
  -   Komisije za finansije i budžet,
  -   Komisije za saobraćaj i komunikacije,
  -   Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova,
 16. Izvještaj o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma za 2009. godinu:
  -   Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
  -   Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH,
  -   Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
  -   Zajedničke komisije za administrativne poslove,
  -   Zajedničke komisije za evropske integracije,
  -   Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku,
 17. Izvještaj o radu Istražne komisije za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola, u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH (materijal broj:01-50-293-8/10 od 7.4.2010.)
 18. Imenovanje pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (prijedlog liste kandidata Privremene zajedničke komisije oba doma od 30.3.2010.)
 19. Imenovanje vršioca dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (po zaključku Predstavničkog doma sa 75. sjednice, održane 7.4.2010.)
 20. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja teksta Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu;
 21. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini;
 22. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja teksta Zakona o protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini;
 23. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini;
 24. Imenovanje člana u Ad hok komisiju za pripremu izmjena i dopuna kao i prečišćenog teksta Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (umjesto preminulog Joze Križanovića);
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi s višekorisničkim programom 2B, za projekte koji zahtijevaju Sporazum o finansiranju u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u 2008. godini,
  b)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.