MENI

27. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

20.1.2009 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Razmatranje finansijskog izvještaja Radio–televizije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 3. Razmatranje Finansijskih izvještaja na dan 31.12.2006. i 31.12.2007. godine Kancelarije za reviziju institucija BiH;
 4. Razmatranje Nacrta izvještaja o radu Komisije za finansije i budžet za period od 01.01. do 31.12.2008. godine;
 5. Donošenje odluke u vezi sa zahtjevom za specijalnu reviziju Upravnog odbora Elektroprenosa BiH -Elektroprijenosa BiH A.D. Banjaluka;
 6. Razno:
  a) Upoznavanje sa Odgovorom Ministarstva finansija i trezora BiH na nalaz i  preporuke po Izvještaju o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2007. godinu i mjerma na otklanjanju uočenih nedostaka, broj: 02/316-1-852/08 od 17.12.2008. godine;
  b) Upoznavanje sa Mišljenjem Visokog i sudskog tužilačkog savjeta BiH, broj: 02/2-50-2-1361/08 od 23.12.2008. godine;
  c) Upoznavanje sa Dopisom Suda Bosne i Hercegovine, broj: 01/4,02/3-50-3-206/08 od 03.12.2008. godine, koji se odnosi na Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou BiH;
  d) Upoznavanje sa Obavještenjem Uprave za indirektno oporezivanje o razlozima nedolaska njihovih predstavnika na 26. sjednicu Komisije, broj: 02/3-50-1-14-26,1d/08 od 10.12.2008. godine;
  e) Upoznavanje sa Izvještajem sa regionalnog okruglog stola „Odnos između parlamenata i javnih revizorskih institucija“, Skoplje, 12. i 13. decembra 2008.godine.