MENI
28.10.2020

Održana 64. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 64. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Preporuka CM/Rec (2020) 2 Komiteta ministara Vijeća Evrope državama članicama o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavni materijal.

Na sjednici, koja je održana u Brčkom, članovi Vijeća razmatrali su Izvještaj Evropske komisije o napretku za Bosnu i Hercegovinu – poštivanje i zaštita manjina i kulturnih prava, te odlučili da upute dopis Savjetu nacionalnih manjina Republike Srpske (RS), Savezu nacionalnih manjina RS, Zajedničkoj komisiji za ljudska prava i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, u kojem će zatražiti sljedeće:

  • da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH donese Strategiju koja će regulirati prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH,
  • da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izjasni o mogućnostima spajanja posebnih strategija, koje su već donesene na pojedinim nivoima vlasti, u jedinstven dokument na državnom nivou, koji bi se zatim dostavio insitucijama Evropske unije,
  • da se zatraži očitovanje Savjeta i Saveza nacionalnih manjina RS o donesenim strategijama o pravima nacionalnih manjina u RS, te da se zatraži njihov stav u vezi s mogućnošću izrade državne strategije o pravima nacionalnih manjina.

Također, Vijeće je usvojilo zaključak da se, po donošenju, Strategija razmatra na nekoj od narednih sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH, uz prisustvo predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

U vezi sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi za zloupotrebu izjašnjavanja o pripadnosti nacionalnoj manjini, a radi ostvarenja ličnog interesa, odlučeno je da član Vijeća Nedžad Jusić pripremi adekvatan materijal o kome će se voditi rasprava i donijeti eventulni zaključci na nekoj od narednih sjednica.

Obavljena je i rasprava o Upitu člana Vijeća nacionalnih manjina Tihomira Knežičeka, nakon koje nije bilo izjašnjavanja, niti usvojenih zaključaka.

Uoči početka današnje sjednice održana je posebna svečanost, na kojoj je Vijeće nacionalnih manjina BiH uručilo zahvalnicu prvom zamjeniku visokog predstavnika u BiH i supervizoru za Brčko Distrikt BiH ambasadoru Michaelu Scanlanu. Zahvalnica ambasadoru Scanlanu dodijeljena je radi posebnog doprinosa u pokretanju procedure oko donošenja Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH. Primajući zahvalnicu, ambasador Scanlan zahvalio se, u ime Kancelarije visokog predstavnika i u svoje ime, na ovom priznanju, te izrazio nadu da će se primjenom ovog Zakona, kojim se daju jednaka prava svim građanima, postaviti novi standardi kad je riječ o zakonskoj regulativi u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću