MENI
15.10.2020

Održana 57. Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 57. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljene su k znanju i upućene na dalje postupanje predstavke koje su Nezavisnoj komisiji dostavljene od Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Nezavisna komisija utvrdila je da nije nadležna za postupanje po predstavci zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj 05/6-50-17-1831/20 od 17. 9. 2020. godine.

U vezi s odgovorom na predstavke broj 05/6-50-17-1576/20 od 29. 7. 2020. i broj 05/6-50-17-1689/20 od 24. 8. 2020. godine, Nezavisna komisija odlučila je da podnosiocu i nadležnoj ustanovi pripremi informaciju o postupanju po ovim predstavkama.

Nezavisna komisija utvrdila je Plan aktivnosti za novembar 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću