MENI
22.5.2020

Zakazana 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 6. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 28. maj 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01-02-1-728/20 od 20. 5. 2020;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-29-1451/18 od 14. 6. 2018;
 4. Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-679/19 od 27. 3. 2019;
 5. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018, podnosilac: Upravni odbor Radio- televizije BiH, broj: 01,02-50-18-1194/19 od 27. 6. 2019;
 6. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018, broj: 05/7-39-1-382/19 od 19. 2. 2019;
 7. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2019, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31. 1. 2020;
 8. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2018, broj: 01,02-50-18-548/19 od 27. 2. 2020;
 9. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2019, broj: 05/6-50-18-293/20 od 3. 2. 2020;
 10. Izvještaji o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-55-9/19 od 21. 1. 2019;
 11. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2018, broj: 05/2-50-12-237/19 od 29. 1. 2019;
 12. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2018, broj: 05/3 -37-4-227/19 od 28. 1. 2019;
 13. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018, broj: 01,02-50-18-747/19 od 4. 4. 2019;
 14. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-1645/18 od 18. 7. 2018;
 15. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1273/19 od 11. 7. 2019;
 16. Izvještaji o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini, podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1623/19 od 12. 9. 2019;
 17. Informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2019, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 25. 9. 2018;
 18. Potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz BiH u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-50-18-1222/19 od 2. 7. 2019;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH (prijedlog zakona u drugom čitanju, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-697/18 od 7. 3. 2018);
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (prijedlog zakona u prvom čitanju, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27. 2. 2019);
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine (prijedlog zakona u prvom čitanju, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 5. 2019);
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1532/19 od 26. 8. 2019;
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1888/18 od 10. 8. 2018;
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1469/19 od 14. 8. 2019;
 25. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2316/18 od 23. 10. 2018;
 26. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2276/19 od 30. 12. 2019;
 27. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-391/19 od 20. 2. 2019;
 28. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-683/19 od 27. 3. 2019;
 29. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2018, broj: 02-16-1-699/19 od 1. 4. 2019;
 30. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-922/19 od 3. 5. 2019;
 31. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-865/19 od 23. 4. 2019;
 32. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, nadležnost: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14. 3. 2019;
 33. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu, materijal broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27. 11. 2018;
 34. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, materijal broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20. 8. 2019;
 35. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-09-1029/18 od 23. 4. 2018;
 36. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu, broj: 01-50-18-148/20 od 17. 1. 2020;
 37. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-205/20 od 22. 1. 2020;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale), broj: 01,02-21-1-2224/19 od 5. 2. 2020;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26. 4. 2019;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC), broj: 01,02-21-1-345/20 od 6. 2. 2020;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu, s naknadnim izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme / Bolnice RS-A (Fi 31.243-SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), materijal broj: 01,02-21-1-362/20 od 7. 2. 2020;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija RS, i Grada Gradiške (agencija za realizaciju projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), u iznosu od 10.266.845,46 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška – faza 1, broj: 01,02-21-1-363/20 od 7. 2. 2020;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2018. godinu, zaključenog u Sarajevu 9. decembra 2019. razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-365/20 od 7. 2. 2020;
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), potpisanog 30. 9. 2019. u Parizu, broj: 01,02-21-1-366/20 od 7. 2. 2020;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci / Bolnice RS-B (Fi 31.526 – SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-375/20 od 10. 2. 2020;
 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu izmeđuBosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija RS, i Grada Gradiške (agencija za realizaciju projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), u iznosu od 3.800.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška, broj: 01,02-21-1-376/20 od 10. 2. 2020;
 47. Davanje sаglasnosti za ratifikaciju Multilateralne konvencije o provođenju mjera za sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na poreske ugovore (MLI), nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-497/20 od 20. 2. 2020;
 48. Davanje sаglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autoputa / brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1-498/20 od 20. 2. 2020;
 49. Davanje sаglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 15.000.000,00 eura – Rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina, nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-499/20 od 20. 2. 2020;
 50. Davanje sаglasnosti za ratifikaciju Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, nadležnost: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-21-1-436/20 od 14. 2. 2020;
 51. Materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 27. 2. 2020;
 52. Materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 27. 2. 2020;
 53. Materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću