MENI
11.3.2020

Održana 7. sjednica Predstavničkog doma

Na 7. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojena je Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine. Prema usvojenoj Odluci, funkcija člana CIK-a BiH zbog isteka mandata prestaje Ahmetu Šantiću i Suadu Arnautoviću iz reda Bošnjaka, te Branku Petriću i Novaku Božičkoviću iz reda Srba. Na ove pozicije, Odlukom Predstavničkog doma PSBiH, izabrani su Ahmet Šantić i Suad Arnautović iz reda Bošnjaka, te Vanja Bjelica – Prutina i Jovan Kalaba iz reda Srba.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućena je Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana CIK-a BiH iz reda Hrvata. Prema predloženoj Odluci, zbog isteka mandata funkcija člana CIK-a BiH prestaje Stjepanu Mikiću, a na tu funkciju iz reda Hrvata bira se Željko Bakalar.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu, čiji je podnosilac Upravni odbor Radio-televizije BiH.

Usvojeni su izvještaji o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2018. i 2019. godinu. Uz ove izvještaje, Predstavnički dom usvojio je zaključak prema kojem je neophodno stvoriti adekvatnu logističku podršku za rad u punom kapacitetu i afirmaciju prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonskim nadležnostima.

Usvojeni su i izvještaji o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2018. i 2019. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2018. godinu.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu.

Dom je usvojio Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. i 2018. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Usvojen je i Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Predstavnički dom potvrdio je Odluku Predsjedništva BiH o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo.

Primljena je k znanju Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo odbrane BiH.

Dom je usvojio poslaničku inicijativu Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela) da pripreme i usvoje izmjene i dopune Zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti, tolerancije te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatna lica, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava”.

Usvojena je i poslanička inicijativa Predraga Kojovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

  • poslanička inicijativa Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, upućujem poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, 
  • poslanička inicijativa Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak s Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde kako bi se status djece povratnika iz Sirije što prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državljanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna ljudska prava“,
  • poslanička inicijativa Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s ciljem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru“.

Usvojeni su sljedeći materijali sa oznakom „povjerljivo“:

  • materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 27. 2. 2020.,
  • materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 27. 2. 2020.,
  • materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020. godine.

Dom je dao saglasnosti za ratificiranje:

  • Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, potpisan 11. oktobra 2019. u Sarajevu,
  • Multilateralne konvencije o provođenju mjera za sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na poreske ugovore (MLI),
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autoputa/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo, potpisan 13. decembra 2019. u Beogradu,
  • Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 15.000.000,00 eura – Rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću