MENI
3.2.2020

Održana 4. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 4. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđeno je da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH utvrđena je i za Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Komisija je utvrdila usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Komisija, međutim, nije podržala principe ovog Prijedloga zakona.

Komisija je podržala i u daljnju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativu Damir Arnauta, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV), kojim se nespojivost dužnosti (sukob interesa) nosilaca pravosudnih funkcija proširuje i na njihove bliske srodnike, modelirano na pravilima, definicijama i ukupnim rješenjima sadržanim u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Smjernicama VSTV-a, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Evropske unije, Vijeća Evrope i sličnih međunarodnih tijela.

Članovi Komisije podržali su i u dalju parlamentarnu proceduru uputili inicijativu poslanika Damira Arnauta, kojom se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH, na način da se u isti uvrsti odredba koja bi propisivala rok u kome je potrebno okončati istragu u disciplinskom postupku, s tim da taj rok ne bude duži od šest mjeseci.

Podržana je i u daljnju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se sugeriše nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune Zakona o zaštiti od klevete, na način da se u iste inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti,tolerancije, te dokazivanja kada je riječ o navodnoj kleveti protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za Ijudska prava.

Podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić, kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da formira Radnu grupu za izradu novog Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine koju će činiti predstavnici Ministarstva pravde BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH - Agencija za ravnopravnost spolova, uz učešće predstavnika nevladinog sektora.

Komisija je podržala i u dalju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić za izmjenu članа 43. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine koja glasi:

„1. Jedan od roditelјa djece s teškim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta), ima pravo do radi polovinu punog radnog vremena, a slučaju ako se radi o samohranom roditelju, pod uslovom da dijete nije smješteno u instituciju socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja, no osnovu nalaza nadležne zdravstvene iпstitucije.

 2. Roditelju koji koristi pravo iz slučaja 1. ovog člana, pripada pravo na naknadu plaće, saglasno zakonu.

З. Roditelju, koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, ne može se narediti da radi noću, prekovremeno i ne može mu se promijeniti mjesto rada, ako za to nije dao svoj pismeni pristanak.

Mijenja se stav 1. ovog člana, pa član 43. treba dа glasi:

„1. Jedan od roditelјa djece s teškim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta), ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a slučaju ako se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, pod uslovom da dijete nije smješteno u instituciju socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene iпstitucije.

2. Roditelju koji koristi pravo iz slučaja 1. ovog člana, pripada pravo na naknadu plaće, saglasno zakonu.

З. Roditelju, koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, ne može se narediti da radi noću, prekovremeno i ne može mu se promijeniti mjesto rada, ako za to nije dao svoj pismeni pristanak.“

Na zahtjev predlagača, poslanice Edite Đapo, povučena je inicijativa kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese Okvirni zakon o implementaciji međunarodnih konvencija i ugovora.

Također, na zahtjev poslanice Edite Đapo povučena je njena inicijativa kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese Okvirni zakon o implementaciji međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite kulturnih i prirodnih dobara, ratificiranih od strane Bosne i Hercegovine.

Komisija je usvojila i izvještaje o radu Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma za 2018. i 2019. godinu.

Sa dnevog reda sjednice skinut je zaključak sa 3. sjednice Predstavničkog doma PSBiH, koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ustavnopravnu komisiju da obavi raspravu o primjeni člana 85. Poslovnika o radu Predstavničkog doma PSBiH.“ (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću