MENI
15.1.2020

Održana 4. sjednica Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH

Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) utvrdio je na današnjoj 4. sjednici Prijedlog članova zajedničkih komisija oba doma PSBiH kao i Prijedlog članova stalnih delegacija PSBiH.

Također, na sjednici je utvrđen Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisija oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, zatim Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije; Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH; Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa; Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu; Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH; Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, na mandat od tri godine; Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika PSBiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor kao i Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, akt broj: 02-50-7-17-72,10/19 od 31. 1. 2019.

Članovi Zajedničkog kolegija primili su k znanju Informaciju o statusu članova Komisije za koncesije BiH, akt broj: 01,02-50-18-2001/19 od 10. 11. 2019 i uputili zahtjev Vijeću ministara BiH da odmah pokrene proceduru izbora novih članova

Nije postignuta saglasnost o razmatranju Prijedloga odluke o prijenosu posjeda i prava vlasništva na konačno odobravanje, akt broj: 01,02,03-50-18-2168/19 od 16. 12. 2019. na sjednicama domova Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću