MENI
20.12.2019

Održana 2. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 2. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratificiranje:

 • Ugovora o amandmanu i pristupanju Ugovoru o grantu od 15. februara 2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d. Općine Bijeljina, Republike Srpske, Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku Projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže,
 • Amandmana broj 6 na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu,
 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta A),
 • Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana broj 1 na Sporazum o finansiranju od 27. avgusta 2007, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Kreditni garantni fond III za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključen 16. decembra 2013. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede BiH d. d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za realizaciju projekta), u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje,
 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta B),
 • Ugovora o zajmu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o grantu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP),
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 5. oktobra 2011. godine u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. godine u Sarajevu – Projekat Bolnice u RS/A (Fi 31.243),
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 22. septembra 2010. godine u Luksemburgu/Sarajevu – Vodovod i kanalizacija RS (Fi. 25.741),
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju (Koridor 5c, Počitelj – Bijača) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, zaključen 29. oktobra 2014. godine u Sarajevu i 11. novembra 2014. godine u Luksemburgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476),
 • Amandmana na Ugovor o kreditu br. BH-P2, zaključen 20. oktobra 2009. godine za Projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu „Ugljevik“ u vezi s produženjem roka isplate između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA),
 • Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH5 (2017),
 • Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH,
 • Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDABiH Munic Watsan – Invest Grant, zaključen od i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB),
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u vidu donacije za projekat prikupljanja otpadnih voda u Zenici,
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Grada Zenice (agencija za realizaciju projekta), koji predstavlja gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
 • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o izmjeni Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije koji se odnosi na IPA Jadranski program prekogranične saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći,
 • Amandmana br.1 na Sporazum o grantu za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom CHPBiH -1 (2016),
 • Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Kreditnog sporazuma – Projekat autoputa Nemila – Donja Gračanica između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj,
 • Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini,
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. godine u Luksemburgu i 27. oktobra 2011. godine u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o finansiranju /Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-Fi 31.529/ (ugovor o finansiranju),
 • Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 – 2020.,
 • Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015 – 2017., za 2017. godinu, između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću