MENI
20.12.2019

Održana 2. hitna sjednica Doma naroda

Na 2. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2017. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2018. godinu.

Dom naroda PSBiH dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Ugovora o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d., Općine Bijeljina, Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže,
 • Amandmana broj 6 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu,
 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta A),
 • Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana broj 1 na Sporazum o finansiranju od 27. 8. 2007, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Kreditni garantni fond III. za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključenog 16.12.2013. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje,
 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B), broj: 01,02-05-2-2600/18 od 30.11.2018;
 • Ugovora o zajmu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o grantu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP),
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu – Projekat Bolnice u RS/A (Fi 31.243),
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 22. septembra 2010. u Luksemburgu/Sarajevu – Vodovod i kanalizacija RS (Fi. 25.741),
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju (Koridor 5c Počitelj – Bijača) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, zaključen 29. oktobra 2014. u Sarajevu i 11. novembra 2014. u Luksemburgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476),
 • Amandmana na Ugovor o kreditu br.BH-P2, zaključen 20. oktobra 2009. za „Projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu Ugljevik“ u vezi s produženjem roka isplate između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA),
 • Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH5 (2017),
 • Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH Vijeća ministara BiH,
 • Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDA BiH Munic Watsan – Invest Grant, zaključen od i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB),
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u formi donacije za projekat prikupljanja otpadnih voda u Zenici
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Grada Zenica (agencija za izvršenje projekta), koji predstavlja gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
 • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o izmjeni Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije koji se odnosi na „IPA Jadranski program prekogranične saradnje“u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći,
 • Amandmana br.1 na Sporazum o grantu za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom CHP BiH-1 (2016),
 • Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Kreditnog sporazuma – Projekat autoputa Nemila – Donja Gračanica između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj,
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. u Luksmburgu i 27. oktobra 2011. u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o finansiranju /Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-Fi 31.529/ (Ugovor o finansiranju),
 • Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini,
 • Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju „Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020“,
 • Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015-2017, za 2017. godinu, između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1904/19 od 31.10.2019. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću