MENI
18.12.2019

Održana 2. sjednica Predstavničkog doma

Na 2. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Dom je prethodno usvojio zahtjev poslanika Arnauta da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je zahtjev poslanika Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH razmatra po hitnom postupku.

Dom nije prihvatio zahtjev poslanika Mirjane Marinković Lepić i Predraga Kojovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima razmatra po hitnom postupku. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku.

Dom nije prihvatio zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH po hitnom postupku. Ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnoj proceduri, nakon što Dom nije usvojio ni zahtjev da se Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2017. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2018. godinu.

Usvojen je Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2017. godini.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2017. godinu.

Usvojena je i Dopuna informacije o realizaciji zaključaka sa 45. sjednice Predstavničkog doma PSBiH u prethodnom sazivu.

U vezi sa zapisnikom sa 2. hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH, na naknadno usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Damira Arnauta koji glasi: „Dostavlja se prijedlog zapisnika 2. hitne sjednice Predstavničkog doma i tekst usvojenog zaključka o osnivanju Privremene istražne komisije organima za provođenje zakona, sa zahtjevom da provedu istragu po pitanju nekonzistentnosti između dva teksta“.

Dom nije usvojio prijedlog zaključaka poslanika Šemsudina Dedića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Nije usvojen ni prijedlog zaključaka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Dom nije usvojio ni prijedlog zaključka poslanika Dženanа Đonlagićа, Vlatkа Glavašа i Zlatanа Begićа povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Predstavnički dom PSBiH imenovao je poslanike Šemsudina Dedića, Nenada Stevandića i Predraga Kožula u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je imenovao poslanike Almu Čolo, Nikolu Lovrinovića i Obrena Petrovića u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom PSBiH imenovao je Marina Vukoju za sekretara Predstavničkog doma PSBiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Ugovora o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d., Općine Bijeljina, Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže,
 • Amandmana broj 6 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu,
 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta A),
 • Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana broj 1 na Sporazum o finansiranju od 27. 8. 2007, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Kreditni garantni fond III. za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključenog 16.12.2013. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje,
 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekat autoputa na Koridoru 5c poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B),
 • Ugovora o zajmu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o grantu (Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP),
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu – Projekat Bolnice u RS/A (Fi 31.243),
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 22. septembra 2010. u Luksemburgu/Sarajevu – Vodovod i kanalizacija RS (Fi. 25.741),
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju (Koridor 5c Počitelj – Bijača) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, zaključen 29. oktobra 2014. u Sarajevu i 11. novembra 2014. u Luksemburgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476),
 • Amandmana na Ugovor o kreditu br.BH-P2, zaključen 20. oktobra 2009. za „Projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu Ugljevik“ u vezi s produženjem roka isplate između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA),
 • Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH5 (2017),
 • Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH Vijeća ministara BiH,
 • Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDA BiH Munic Watsan – Invest Grant, zaključen od i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB),
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u formi donacije za projekat prikupljanja otpadnih voda u Zenici,
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Grada Zenica (agencija za izvršenje projekta), koji predstavlja gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
 • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o izmjeni Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije koji se odnosi na „IPA Jadranski program prekogranične saradnje“u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći,
 • Amandmana br.1 na Sporazum o grantu za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom CHP BiH-1 (2016),
 • Ugovora o zajmu (Projekat Koridor 5c – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Kreditnog sporazuma – Projekat autoputa Nemila – Donja Gračanica između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj,
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. u Luksmburgu i 27. oktobra 2011. u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o finansiranju /Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-Fi 31.529/ (Ugovor o finansiranju),
 • Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini,
 • Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju „Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020“,
 • Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015-2017, za 2017. godinu, između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću