MENI
10.5.2019

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH boravili u studijskoj posjeti Vijeću Evrope

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH, predvođeni predsjedavajućim Vijeća Andrijom Svatokom, boravili su u dvodnevnoj studijskoj posjeti sjedištu Vijeća Evrope u Strazburu.

Tokom posjete, koja je realizirana u okviru implementacije zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“, domaćini su članove Vijeća upoznali sa sadržajem i dobrim praksama primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM), Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima (ECRML), kao i sa djelovanjem Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI).

Naglašavajući činjenicu da je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, koju je BiH ratificirala, jedini međunarodni dokument posvećen nacionalnim manjinama i da je implementacija ove konvencije zakonski obavezujuća, zvaničnici Vijeća Evrope govorili su o svojim iskustvima i iznijeli stavove o najvažnijim pitanjima u vezi sa nadgledanjem sprovođenja ove konvencije u BiH. Kako je rečeno, BiH je napravila značajan pomak u promociji i zaštiti prava nacionalnih manjina, ali u određenim oblastima neophodno je intenzivirati aktivnosti i poboljšati rezultate, kako bi se spriječio svaki oblik diskriminacije i marginalizacije pripadnika nacionalnih manjina, te omogućio efektivan pristup svim njihovim pravima.

Također, ukazano je i na važnost Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, koja ne samo da sadrži odredbe o nediskriminiaciji u pogledu upotrebe ovih jezika, već predviđa i mjere aktivne podrške u cilju očuvanja manjinskih jezika kao bitne komponente evropskog kulturnog identiteta. Naglašena je i važnost djelovanja Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije, koja prati stanje iz svoje oblasti u svakoj od 47 zemalja članica Vijeća Evrope, sa posebnim akcentom na sve izraženiji govor mržnje u političkom i javnom diskursu.

Članovi Vijeća upoznali su domaćine sa pravima i položajem nacionalnih manjina u BiH, te sa ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočavaju u svom radu. S tim u vezi, akcentirana je važnost provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić - Finci, iznalaženje kvalitetnih i sveobuhvatnih rješenja za promjene Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH, aktivniji angažman vlasti kad je riječ o razvoju nastave na jezicima manjina, kao i adekvatna zastupljenost manjina u javnim medijima.

Tokom drugog dana posjete, razgovarano je i o implementaciji ROMACTED programa „Promoviranje dobrog upravljanja i jačanja romske zajednice na lokalnom nivou“, čiji je cilj izgradnja političke volje i održivih politika za Rome, jačanje romske zajednice, kao i jačanje posvećenosti institucija radu na inkluziji Roma. Kako je istaknuto, ROMACTED program, kojeg Vijeće Evrope, uz podršku i saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, provodi u 10 općina i gradova u našoj zemlji, daje konkretne rezultate, naročito u sinergiji sa drugim projektima i aktivnostima koje se tiču problematike pripadnika romske nacionalne manjine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću