MENI
26.7.2018

Okončan nastavak 63. sjednice Predstavničkog doma

U nastavku 63. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usuglašavanje Kolegiju upućen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zastavi BiH, prvo čitanje i skraćeni postupak, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Nije usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji su po hitnom postupku predložili poslanici Aleksandra Pandurević, Mladen Bosić, Nenad Lalić i Momčilo Novaković.  

Na usuglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2017. godinu.

Usvojen je prijedlog poslanika Senada Šepića za uvrštavanje nove točke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma PSBiH, koja glasi: „Informacija Vijeća ministara BiH o konkretno poduzetim aktivnostima vezanim za zaštitu imovine BiH na teritoriju Republike Hrvatske, a u procesu usvajanja Zakona o upravljanju državnom imovinom u Republici Hrvatskoj“.

U vezi s Informacijom Vijeća ministara BiH o razlozima neizvršavanja zaključka koji je usvojen na 59. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, usvojen je zaključak  kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da za prvu narednu sjednicu Doma izradi i dostavi na razmatranje informaciju sa zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, koja je održana u Sarajevu 7. jula 2017. godine, o razgovorima i zaključcima u vezi s namjerom Republike Hrvatske da izgradi skladište i odlagalište radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, mikrolokacija Čerkezovac u općini Dvor, Republika Hrvatska. U vezi s ovom tačkom dnevnog reda, radi nepostojanja entitetske većine na usuglašavanje Kolegiju upućen je prijedlog zaključka poslanice Hanke Vajzović.

Dom nije donio odluku o imenovanju članova Komisije za koncesije BiH.

Data je saglasnost za ratifikaciju:

 • Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke i JP Autoputevi Republike Srpske - Autoput Banja Luka – Doboj B;
 • Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji;
 • Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji zastupa Direkcija za evropske integracije BiH, i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, o podršci Direkciji za evropske integracije;
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kralјevine Španije o međunarodnom drumskom saobraćaju;
 • Memoranduma o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar;
 • Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošlјavanja zdravstvenih radnika;
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;
 • Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar;
 • Aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za Fazu provođenja i Fazu funkcioniranja i održavanja/Modernizacija regionalne ceste R-435, Nevesinje – Berkovići, ORI11BA041 između Kraljevine Holandije, koju predstavlja ministar za vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministar finansija i trezora BiH;
 • Sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine;
 • Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike;
 • Ugovora o garanciji (Koridor 5c u RS-u Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o zajmu (Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS), London;
 • Izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavljanju međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma;
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dviju država;
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke;
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c Zenica Sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću