MENI
13.11.2017

Održana 41. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

Na 41. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvaćeni su principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanica Aleksandra Pandurević.

Primljena je k znanju Informacija Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH o rezultatima usklađivanja cijena usluga i tehničkom kvalitetu usluge mobilne telefonije u BiH s cijenama u regionu i Evropi. Sastavni dio ove Informacije je i Pregled aktivnosti za efikasniji razvoj tržišta komunikacija u BiH, iz kojeg je sačinilac Informacije povukao prvu tačku Pregleda aktivnosti.

Odloženo je razmatranje Informacije RAK-a BiH o provedenom monitoringu informativnog programa Dnevnika 2 emitera Javnog radio – televizijskog sistema BiH: BHRT-a, RTRS-a i FTV-a. Od sačinioca Informacije članovi Komisije zatražili su da dostavi više relevantnih podataka o provedenom monitoringu informativnog programa javnih radio – televizijskih servisa.

Nakon razmatranja Dopisa Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni i Hercegovini, članovi Komisije zatražili su od Ministarstva komunikacija i prometa BiH, RAK-a BiH i Konkurencijskog vijeća BiH da Komisiji dostave informacije i predlože mjere iz njihove nadležnosti u vezi sa pitanjem regulacije tržišta elektronskih medija u BiH.

Članovi Komisije upoznali su se sa Informacijom o održanoj prezentaciji direktora Sekretarijata Energetske zajednice Janeza Kopača pod nazivom „Trenutno stanje ispunjavanja obaveza BiH iz Ugovora o Energetskoj zajednici“, od 26. oktobra 2017. godine. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću