MENI
20.4.2017

Održana 17. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine na svojoj 17. sjednici primila je k znanju Informaciju sa 27. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o radu ove Nezavisne komisije za 2016. godinu.

Razmatrajući dopis Ministarstva pravde BiH u vezi sa predstavkom zatvorenika Kazneno - popravnog zavoda Tuzla broj: 07-15-1-2487/17 od 4. aprila 2017. godine, kao i dopis Ministarstva pravde BiH u vezi sa predstavkom zatvorenika Kazneno -popravnog zavoda Tuzla broj: 07-15-1-2437/17 od 4. aprila 2017. godine, Nezavisna komisija donijela je zaključak kojim od Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH zahtijeva da omogući članovima ove Komisije odlazak u jedinice kazneno - popravnih zavoda u Tuzli i Zenici, s ciljem postupanja po navedenim predstavkama.

Nezavisna komisija usvojila je Plan aktivnosti ovog tijela PSBiH za maj 2017. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću