MENI
20.4.2017

Okončana 44. sjednica Predstavničkog doma

Na 44. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) odlučeno je da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH razmatra po skraćenom postupku, jer nije usvojen zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Odlučeno je i da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda također razmatraju po skraćenom postupku, jer nije usvojen zahtjev Vijeća ministara BiH da se ovi prijedlozi zakona razmatraju po hitnom postupku.

Dom je odlučio i to da se Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH razmatra po skraćenom postupku, jer nije usvojen zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. 

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, čiji je predlagač poslanik Predrag Kožul.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čiji je prеdlаgаč Vijeće ministara BiH.

U redovnoj parlamentarnoj proceduri razmatrat će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, jer nije usvojen zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Nakon što nije usvojen negativan Izvještaj Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o upravi, predlagača poslanika Damira Arnauta, Komisija je zadužena da dostavi novo Izvještaj o ovom Prijedlogu zakona.

Usvojen je Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu, kao i Izvještaj o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu.

Usvojen je Izvјеštaj о rаdu Prаvоbrаnilaštva BiH zа period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.

Usvojen je i Izvještaj о rаdu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2016. godinu, kao i Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2016. godinu.

Usvojen je zaključak poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Izvještaju o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH koji glasi: „Zadužuje se Kolegij Sekretarijata da izradi plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Zakonodavno – pravnom sektoru i ostalih državnih službenika koji su neposredno uključeni u zakonodavni proces, uz prethodno donošenje akata kojim bi se odredili uvjeti i način ostvarivanja prava na kontinuiranu profesionalnu edukaciju“.

Povodom rasprave o Izvještaju o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH usvojeni su i zaključci poslanice Mensure Beganović koji glase:

 • Zadužuju se Zakonodavno – pravni sektor i ustavnopravne komisije Predstavničkog doma i Doma naroda da pripreme izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ( u daljem tekstu: Jedinstvena pravila) i dostave ih PSBiH na usvajanje, tako da:
  -       u Jedinstvena pravila ugrade odredbe iz poslovnika oba doma PSBiH, konkretno –  što prijedlog zakona treba sadržavati;
  -       izmjene i dopune Jedinstvenih pravila dodatnim pojašnjenjima i razradom nedovoljno jasnih i preciznih normi;
  -       Jedinstvena pravila dopune odredbama kojma se uređuje utvrđivanje službene i neslužbene verzije pročišćenog teksta zakona, odnosno da propišu obaveznu novelaciju/kodifikaciju teksta zakona koji je pretrpio veći broj izmjena/dopuna kako bi se olakšala njegova primjena u jednom konsolidiranom tekstu zakona, a koji bi PSBiH usvojila po hitnom postupku.
 • Zadužuje se Ministarstvo pravde BiH da pripremi zaseban akt o procedurama i metodama procjene učinka propisa, kojim se poboljšava kvaliteta sadržaja propisa i kao takav je nezavisan od Jedinstvenih pravila kojima se propisuju nomotehnička pravila.
 • Zadužuje se Zakonodavno – pravni sektor da, u saradnji sa sekretarima ustavnopravnih komisija Predstavničkog doma i Doma naroda, jednom godišnje provedu obuku za državne službenike koji obavljaju normativno – pravne poslove u Sekretarijatu PSBiH na temu primjene Jedinstvenih pravila.
 • Zadužuje se Kolegij Sekretarijata da osigura potrebne kapacitete za izradu propisa tako da osigura pohađanje obuka državnim službenicima koji rade na normativnim poslovima radi daljeg usavršavanja i unaprjeđivanja znanja iz njihove nadležnosti.
 • Zadužuje se Vijeće ministara BiH da osigura/intenzivira saradnju između pravnih i jezičnih stručnjaka u cilju jačanja sistema pravno – lingvističke provjere u postupku izrade pravnih propisa u BiH.

Primljen je k znanju Prijedlog mjera i aktivnosti za idući period kojima se otklanjaju eventualne barijere za postojeća i nova tržišta za proizvode iz BiH.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje: 

 • Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživaju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih pasoša, službenih pasoša i pasoša za javne poslove,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Rumunije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak,
 • Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2015. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore,
 • Dopune broj 1 Sporazumu o finansiranju koji se tiče državnog programa za Bosnu i Hercegovinu u okviru komponente programa IPA - pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2016. godinu,
 • Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije drumskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi s robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ. 

Na početku sjednice, u okviru utvrđivanja dnevnog reda, usvojen je zaključak da za narednu sjednicu Doma Vijeće ministara BiH dostavi informaciju o posljedicama krize „Agrokora“ na ekonomiju u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću