MENI
20.3.2017

Održana 15. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

Na 15. sjednici Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatran je prijedlog zaključaka u vezi sa Informacijom i dokumentacijom Uprave za indirektno oporezivanje (UIOBiH), kao i sa zabilješkama sa radnih sastanaka održanih u regionalnim centrima UIOBiH u Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Banjaluci i u Glavnom uredu UIOBiH u Banjaluci.

U vezi s tim materijalima, Komisija je usvojila i prema Predstavničkom domu PSBiH uputila sljedeće zaključke:

 1. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH i UIOBiH da osnuju zajedničku komisiju koju će činiti najstručniji kadrovi (njihovi i po potrebi vanjski saradnici) sa zadatkom da postojeću pravnu regulativu koja se odnosi na rad UIOBiH (zakonske i podzakonske akte) analiziraju i na osnovu te analize i vlastitog iskustva u dosadašnjem funkcioniranju Uprave predlože dopunu postojećih ili nova zakonska rješenja.
 2. Od UIOBiH očekuje se jačanje discipline, kao i pokretanje pitanja odgovornosti za uočene propuste zaposlenih, posebno u slučajevima kakvi su Fabrika cijevi Derventa i „Nelt“ BiH u slučaju uvoza čokolade i keksa.
 3. Od menadžmenta UIOBiH tražimo da uspostave veći stepen profesionalizma i efikasnosti, te da se uvođenjem elektronske uprave smanji subjektivizam zaposlenih.
 4. Predstavnički dom PSBiH preporučuje Vijeću ministara BiH da odobri kadrovsku popunu u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji UIOBiH  kako bi u zadovoljavajućem kapacitetu mogli obavljati poslove, te da se izvrši nacionalna izbalansiranost zaposlenih u ovoj Upravi, u skladu sa Ustavom BiH.
 5. S obzirom na to da je utvrđena značajna visina duga privrednih subjekata za PDV (cca 440 mil. KM), od UIOBiH se očekuje dodatni angažman radi naplate duga.
 6. Od UIOBiH traži se da svi granični prijelazi budu uređeni i u skladu s potrebama korisnika.
 7. Borbu protiv korupcije u UIO treba učiniti efikasnijom. S tim u vezi, pozivaju se istražni i pravosudni organi da do kraja dovedu predmete koji su u posljednjih nekoliko mjeseci bili u žiži javnosti.
 8. Prava zaposlenih iz radnog odnosa, koja se definiraju podzakonskim aktima, treba učiniti pravednijim jer je to postala prepreka za uspostavljanje profesionalnijeg radnog ambijenta (npr: odvojeni život i sl.)
 9. Predstavnički dom predlaže Vijeću ministara BiH da, u saradnji sa UIOBiH, najduže u  roku od šest mjeseci, izradi Pravilnik o raspolaganju oduzetom robom.
 10. Rok za realizaciju ovog posla je najduže šest mjeseci od usvajanja zaključaka na sjednici Vijeća ministara BiH.
 11. Komisija je predložila Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH da na jednu od sljedećih sjednica Predstavničkog doma kao tačku dnevnog reda uvrsti materijal UIOBiH - Informacija i dokumentacija, kako bi se Predstavnički dom upoznao s navedenim materijalom i o tome izjasnio.

Na današnjoj sjednici Komisija za vanjsku trgovinu i carine primila je k znanju dopis Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za izradu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH.

Inicijativu za izmjene i dopune Prednacrta odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina Komisija je proslijedila UIOBiH. Nakon što bude pribavljeno mišljenje UIOBiH, Komisija će se izjasniti o ovoj inicijativi. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću