MENI
14.9.2020

Održana 11. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 11. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i preporuka Predstavničkom domu PSBiH za ratificiranje:

  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), u vezi s odobravanjem finansijskog doprinosa u formi donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci,
  • Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  • Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Komisija je usvojila Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, u dijelu nadležnosti Komisije koji se odnosi na djelokrug rada Ministarstva vanjskih poslova BiH.

S dnevnog reda sjednice na zahtjev predlagača skinuta je poslanička inicijativa Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, upućujem poslaničku inicijativu koja glasi: Vijeće ministara BiH poziva nadležne vlasti i institucije u Republici Sloveniji da hitno razmotre mogućnost i ukinu odredbu o obaveznoj samoizolaciji za osobe koje u Republiku Sloveniju dolaze iz Bosne i Hercegovine.“

K znanju su primljeni sljedeći izvještaji i materijali pristigli Komisiji:

  • Informacija o zaključcima Evropskog vijeća, koji je održan od 17. do 21. jula 2020, o Višegodišnjem finasijskom okviru (2021-2027) i o Fondu za oporavak
  • Informacija o Rezoluciji Evropskog parlamenta pod nazivom „Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – akcioni plan Komisije i druga nedavna događanja“ od 10.7. 2020,
  • Pismo generalnog sekretara Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope – Izbor sudije za ljudska prava (ECHR) iz BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću