MENI
27.7.2018

Održana 43. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 43. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i preporuka Domu za ratifikaciju: 

 • Ugovora o garanciji (Koridor 5c u RS-u Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c - Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH,
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c - Zenica sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
 • Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Interkonekcija Hrvatska – Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci,
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. 5. 2014. godine u Sarajevu i 5. 6. 2014. godine u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije BiH/B (Fi 83.108 – SERAPIS 2010-0562),
 • Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016) za finansiranje Projekta regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda”,
 • Izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavi međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma),
 • Sporazuma o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS), London, 4. 12. 1991,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dvije zemlje,
 • Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike.

K znanju je primljena Informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o načinu i provođenju adekvatne kontrole nad finansijskim sredstvima koja Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ostvaruje u vršenju javnih ovlaštenja. U vezi s ovom Informacijom, usvojen je zaključak prema kome će članovi Komisije u najskorije vrijeme posjetiti Vanjskotrgovinsku komoru BiH.

K znanju je primljen i Izvještaj sa konferencije povodom otvaranja projekta „Tehnička podrška javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu“, 26. i 27. juna 2018. godine.

K znanju su primljeni sljedeći materijali koji su dostavljeni Komisiji:

 • Izvještaj o zvaničnoj posjeti članova kolegija Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegobvine Republici Srbiji, Beograd, 8-10-maj 2018.,
 • Izvještaj o studijskoj posjeti u okviru projekta ,,Regionalna saradnja i razvoj kapaciteta parlamentaraca u domenu energetske efikasnosti i zaštite klime u jugoistočnoj Evropi“, Berlin, SR Nјemačka, u periodu od 6. do 9. juna 2018. godine,
 • Izvještaj s 14. plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, Kairo, 28. i 29. 4. 2018.,
 • Izvještaj sa sastanka Parlamentarnog odbora Parlamentarne dimenzije CEI-a, Zagreb, 13. i 14. maj 2018. godine,
 • Izvještaj s misije posmatranja predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj, Istanbul, 24. juni 2018. godine.

K znanju je primljena i Informacija Državne regulatorne komisije za električnu energiju o iznosima i broju korisnika subvencija za električnu energiju u vezi sa zaključkom Doma naroda PSBiH sa 40. sjednice, održane 5. 6. 2018. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću